/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1191090 اكبر ابراهيم پوردرب قلعه محمدكاظم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1114803 رمضانعلي ابيان حبيب اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130483 رضا احمدوند احمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161666 امير احمدي عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1178980 حميد احمدي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1144272 محسن احمدي عبدالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126330 مهدي احمدي رجبعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119265 محمدرضا اخگر خداداد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121342 سيدمحسن ادينه فتح ابادي سيدابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1190268 حسين اربابي بيدگلي علي اقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006597 طيبه ارشادايرنجي فيض اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119940 فرشيد ارميان عباسعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1065340 محبوبه اروم ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203084 رضا اريايار حسينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004845 فاطمه ازرم هواس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170515 قاسم اسدپور رحيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177938 اسماعيل اسكندري ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1258289 حسام اسلامي ملكي مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1199189 اسماعيل اسماعيل پورباريكي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209879 بابك اصغري بهروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139492 رضا اصغري حاجي محله علي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117586 مهدي اعظمي غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129979 علي اقازاده حمزه 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141375 يوسف اقدمي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1188675 حامد اكبرپور كرامت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214584 عليرضا اميني حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149053 عبدالسليم اونق عبدالرزاق 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139363 محمدرضا اويسي غلامحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181364 ازاد اهنگران مهراب خان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054247 زهرا ايزدي حسين علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1077621 سحر بابايي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052691 زينب بادلي كاظم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000398 افسانه باقري بيجاري محسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1228431 احمد بختياري نيا نصرالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1207972 ميثم بخشنده ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1132840 محمدرضا برغمدي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131187 موسي برموده علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176417 امين بشارت فر حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134685 محسن بهرامي نژاد حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1170369 حجت اله بهمني نژاد احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115916 مصطفي بيدابادي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1200286 ايرج بيگلري شهباز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1240222 علي پريدار كريم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130532 محمد پسنديده محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036963 لاله پورمرادي صمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1216252 سيدحميدرضا ترابي موسوي سيدجليل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1209679 فرهاد تفقدي كارده يوسفعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180911 حسن تندكارلنگرودي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1243943 ميلاد تيرگيرمال خليفه بيژن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134402 ابوالحسن ثامري ندافي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164802 محمدعلي جان بزرگي رمضان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1065644 فاطمه جعفري محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160384 حميد جعفري سيدشكري ميرزامراد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119026 عيسي جليلي محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176847 محمدابراهيم جمادي عظيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116335 حميد جمالي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160220 جمشيد جودت عبدالحميد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191028 حميدرضا جهاندارلاشكي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1073753 سميه چاپكي مياندواي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210882 حسن چگيني مقدم ابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1057313 فاطمه حبيبي سوخت ابنداني علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1200998 هادي حسن نژادعمراني بختيار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156713 علي رضا حسني سنگاني ابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1254744 نقي حسين زاده تقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159334 منصور حسين نژاد زلفعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1172350 سيدسعيد حسيني سيدسيف الدين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123707 حسين حسيني اردي فرمان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009870 هاله حميدپور اسفنديار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1065884 ليلا حيدري بهرام 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1168103 داور خاكساربلداجي خدامراد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020553 ناهيد خان جاني اسمعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1195225 حسين خضرايي گنجي فر محمدهادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1144700 مجيد خوش اندام گزل اباد برات محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010641 محبوبه خوشدل احمدي رحمت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1223355 اكبر داوودي علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124775 سيدحسن دايمي سيدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1024139 دنيا درويشي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052951 ندا رامك عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179566 داود ربيعي رحمان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142089 اسماعيل رجب زاده جهانگير 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142733 علي رجبي سبزعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1239958 علي اكبر رجبي باريكي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052163 محبوبه رنجبري عيسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1025523 زهرا روحاني ولي اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011785 نوشين روشني رمضانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181318 مجتبي رييسي مختار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1109848 مژده ساعدي يحيي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051923 اكرم السادات سالاري سيدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054465 سمانه سالاري محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076753 نرگس سرگل زايي غلام نبي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124506 محمدمهدي سلاطين اسلاميه محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173120 احسان سلماني مباركه محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172878 مسعود سلماني مباركه ناصر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126528 نادر سليماني محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206693 محمد سليمي بيژن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1201111 محمدباقر سنچولي قديم پرويز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003037 زينب السادات سيدعبداللهي سيدمحي الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164705 سيدعباس سيديان شيروان سيدعباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014338 سعيده شريف صمداقا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018060 مريم شعباني نشانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165363 بهروز شفقتي عين اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1076107 الهه شكيبايي فرد رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182487 رضا شهراني كراني شيرويه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015868 شيلان شيخ اقايي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181890 چمران شيرزاد يعقوب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1157277 عيسي صبري نصرت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1212637 محمد صدر عبدالرحيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110181 پرنيا صفايي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1048772 فهيمه صيادمنش قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1152086 بيژن ضرابي يوسف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1243416 حميدرضا طاهرخاني احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1012230 ناهيد طاهري طارمسري حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1060815 عقيله طباطبايي كمال الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203998 احمدرضا ظهرابي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209769 محمد عابديني نيا منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1050166 اكرم عباس زاده فرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1049006 رويا عباس زاده بنه كاظم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1001811 مريم عباسپوردرازكلا جعفرقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1237804 محسن عباسي اميرمحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149462 حسين عباسي ابلويي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1170071 بهبود عباسي سيوكي بهادر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1185134 كاوان عبداللهي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1257066 رضا عرب جمشيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118104 حبيب الله عسكري جانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206305 حسن عسكري كاريزي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1163510 سيدجلال عسگري جمال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1178960 سعيد علي اسمعيلي دهنوي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1210241 روح الله علي نيا قربانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181949 سيدمجتبي عليمرادي جويباري سيدمرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1241631 مهدي غريب زاده علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153698 مجيد غلامي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1032699 سميه غلامي مطلق محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1174349 مهدي فخري دوري يداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168573 اعلا فراهاني اسد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1040643 پرنيان فلاحتگراوشيبي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1257498 سينا فلاحتي مروست رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1193587 ابراهيم فولادين طرقي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116803 غلامرضا فيضي حبيب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1074748 سارا قاسمي قاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1214700 نوين قربان نژاد علينقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1154030 ابوالفضل كارگرشريف اباد احمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1140272 محسن كاوه اهنگر عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1061579 هدي كره يي مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191598 ابراهيم كريمي غلامحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1136709 رستم كلهر محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1202621 امير كياني رشيد قديراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185504 پژمان گل ارا ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1231996 هادي مجاوراميري هاني 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153691 عقيل مجيديان طالقاني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206204 محمدحسين محسني چلك هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031960 زيبا محمدرضايي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121533 اردوان محمدي باغملايي كريم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043932 فاطمه محمودي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134854 امراله مدنيان سيف اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1226505 حميدرضا مرادخاني ابوطالب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170570 سعداله مرادخاني هدايت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182223 محمد مرادي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1216725 دانيال مرزوقياني رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1226621 علي اكبر مظفري ورنوسفادراني عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166984 محسن معادي محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015111 زينب معصومي جديد حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179612 مهدي معماري غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002623 اسيه منتظري ليسار بيت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233561 محسن منظري توكلي عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147430 حميد مهدوي مقدم بيدختي عبدالعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1069952 مريم سادات مهدي اسلام سيدمحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034131 سميه مهرابيان علي خان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143549 اميررضا مهريزي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1161629 مهدي ميرجليلي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119272 محمدحسين ميرزايي عبدالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1046742 فاطمه ميري حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028070 الهام نادرشهباز غلامعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002282 طيبه ناظميان اردكاني رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1160512 علي نامجو محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033396 هدي نجاتي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034821 راضيه نسترن عبدالرحمن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055624 مهسا نعمت زاده سيفعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168491 مهدي نوروزي اللهويردي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041255 مرضيه ولاشجردي فراهاني محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214349 واحد ولي زاده حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1216571 محمود همتيان دهكردي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1219900 كاظم هوشيار قاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1088669 حورا هيبت زاده اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175081 علي يحيي نژاد علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053462 نيلوفر يزداني نيا ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1210766 حسين يكدله پور محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1252414 حسن يوسفي محسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 197   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1953    ديروز: 4080    اين ماه: 70581    تاکنون : 2983574