/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان ها و

مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان ها و

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1114803 رمضانعلي ابيان حبيب اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188752 مهدي اجاقي شبلو علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130483 رضا احمدوند احمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161666 امير احمدي عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1178980 حميد احمدي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126330 مهدي احمدي رجبعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121342 سيدمحسن ادينه فتح ابادي سيدابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006597 طيبه ارشادايرنجي فيض اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119940 فرشيد ارميان عباسعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1065340 محبوبه اروم ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137698 عبدالرضا اريان فرد نادعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203084 رضا اريايار حسينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004845 فاطمه ازرم هواس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139688 فرشيد استادي كم امانگلدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170515 قاسم اسدپور رحيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177938 اسماعيل اسكندري ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1258289 حسام اسلامي ملكي مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1199189 اسماعيل اسماعيل پورباريكي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209879 بابك اصغري بهروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139492 رضا اصغري حاجي محله علي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117586 مهدي اعظمي غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122504 محمداسماعيل افشاري مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1201114 مصطفي افشاني محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141375 يوسف اقدمي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188675 حامد اكبرپور كرامت 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1232172 احسان اميني ذبيح اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1214584 عليرضا اميني حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1194985 علي اميني نجفي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149053 عبدالسليم اونق عبدالرزاق 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139363 محمدرضا اويسي غلامحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181364 ازاد اهنگران مهراب خان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1054247 زهرا ايزدي حسين علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007691 مژگان ايماني ناييني عبدالرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038545 فاطمه بابانتاج ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077621 سحر بابايي ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1052691 زينب بادلي كاظم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000398 افسانه باقري بيجاري محسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1207972 ميثم بخشنده ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1213370 فرهاد بديهي ببر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132840 محمدرضا برغمدي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131187 موسي برموده علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176417 امين بشارت فر حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005860 فاطمه بهرامي عزيزاقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149937 محمدرضا بهرامي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134685 محسن بهرامي نژاد حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170369 حجت اله بهمني نژاد احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115916 مصطفي بيدابادي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1200286 ايرج بيگلري شهباز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187729 منصور پاشايي صور محمدباقر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1240222 علي پريدار كريم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1038289 سيده سارا پورجانكي خاني سيديوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130484 حسين پورحسن شهميرزادي غلامرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036963 لاله پورمرادي صمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1216252 سيدحميدرضا ترابي موسوي سيدجليل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1029295 ازاده ترابيان يدالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1231543 محسن ترجمي امير 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1209679 فرهاد تفقدي كارده يوسفعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1180911 حسن تندكارلنگرودي محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134402 ابوالحسن ثامري ندافي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052877 فريبا ثامني كيواني محمدحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164802 محمدعلي جان بزرگي رمضان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1065644 فاطمه جعفري محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1160384 حميد جعفري سيدشكري ميرزامراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1211313 نريمان جلايي جمشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173582 مهراب جليلي زاده الفت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176847 محمدابراهيم جمادي عظيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116335 حميد جمالي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191028 حميدرضا جهاندارلاشكي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1073753 سميه چاپكي مياندواي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1210882 حسن چگيني مقدم ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1221302 محسن حاجي پور حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155830 مجيد حبيب زاده ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1057313 فاطمه حبيبي سوخت ابنداني علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022848 عزيزه حسن زاده محرمعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156713 علي رضا حسني سنگاني ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172556 محمد حسين پور شعبانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1133231 حسين حسين زاده رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1254744 نقي حسين زاده تقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1159334 منصور حسين نژاد زلفعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172350 سيدسعيد حسيني سيدسيف الدين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123707 حسين حسيني اردي فرمان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1154481 محمد حضرتي خليفه كندي علي يار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1209086 محسن حمزه لو رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150768 اميد حيدري صالح 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1065884 ليلا حيدري بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168103 داور خاكساربلداجي خدامراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020553 ناهيد خان جاني اسمعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214350 رضا خاندوزي قنبرعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141717 يوسف خدرويسي عباداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1195225 حسين خضرايي گنجي فر محمدهادي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176670 احمد خفتان پور عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1144700 مجيد خوش اندام گزل اباد برات محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010641 محبوبه خوشدل احمدي رحمت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123325 امير دانياري داودعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1219350 اميرمحمد داودزاده اميرعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1223355 اكبر داوودي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124775 سيدحسن دايمي سيدمهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024139 دنيا درويشي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1213261 محسن دياله بيت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206314 مسلم راستين محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1052951 ندا رامك عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179566 داود ربيعي رحمان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142089 اسماعيل رجب زاده جهانگير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1239958 علي اكبر رجبي باريكي حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176555 يدالله رحيمي كيا علي خاص 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206183 محمد رشيدزاده علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179959 محسن رضايي براتعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1215280 عليرضا رمضاني يدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113551 غلامرضا رمضاني خليل ابادي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193989 مرتضي رنجكران حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1025523 زهرا روحاني ولي اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181318 مجتبي رييسي مختار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1075173 سميه زارع خسرو 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1109848 مژده ساعدي يحيي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1054465 سمانه سالاري محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1076753 نرگس سرگل زايي غلام نبي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124506 محمدمهدي سلاطين اسلاميه محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173120 احسان سلماني مباركه محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172878 مسعود سلماني مباركه ناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1135227 توفيق سليماني رحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1064167 مهين سليماني غضنفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1126528 نادر سليماني محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036935 ساره سنجري رجبعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1201111 محمدباقر سنچولي قديم پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155879 مهدي سيدعلي مجتبي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164705 سيدعباس سيديان شيروان سيدعباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1083878 مژگان شاكري ابوالقاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1063860 زهرا شجاع محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014338 سعيده شريف صمداقا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1165363 بهروز شفقتي عين اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1169040 علي شكرگفتار امين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076107 الهه شكيبايي فرد رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1182487 رضا شهراني كراني شيرويه 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119308 سيدمجيد شهيدزاده سيدحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015868 شيلان شيخ اقايي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181890 چمران شيرزاد يعقوب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1157277 عيسي صبري نصرت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1212637 محمد صدر عبدالرحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1048772 فهيمه صيادمنش قاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1152086 بيژن ضرابي يوسف 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1243416 حميدرضا طاهرخاني احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012230 ناهيد طاهري طارمسري حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1195603 محمدجواد طهماسبي حمزه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169089 رشيد ظاهري رمضان علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203998 احمدرضا ظهرابي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209769 محمد عابديني نيا منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1050166 اكرم عباس زاده فرج 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1049006 رويا عباس زاده بنه كاظم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1001811 مريم عباسپوردرازكلا جعفرقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1227562 حامد عباسي امين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1237804 محسن عباسي اميرمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149462 حسين عباسي ابلويي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185134 كاوان عبداللهي احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1257066 رضا عرب جمشيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1118104 حبيب الله عسكري جانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206305 حسن عسكري كاريزي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1163510 سيدجلال عسگري جمال 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1248278 مهران علاقي قربان محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160381 علي علمي فريبرز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1178960 سعيد علي اسمعيلي دهنوي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210241 روح الله علي نيا قربانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123706 مهدي علي ياري محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1039223 مرضيه عليجان پور حسينعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181949 سيدمجتبي عليمرادي جويباري سيدمرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1241631 مهدي غريب زاده علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199010 سيدايمان غفاري صدر سيديحيي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153698 مجيد غلامي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168573 اعلا فراهاني اسد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153100 عليرضا فغاني محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1040643 پرنيان فلاحتگراوشيبي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1257498 سينا فلاحتي مروست رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1193587 ابراهيم فولادين طرقي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116803 غلامرضا فيضي حبيب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1074748 سارا قاسمي قاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1235460 يوسف قاضي اردكاني نادراقا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1230042 نويد قديري عبدالرحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1025616 فرناز قديريان مارناني محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214700 نوين قربان نژاد علينقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1145533 سعيد قرباني اراني عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1125794 مهدي قلي قلي دهنه ال محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1251093 محمدجواد كاكه علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023663 ساره كامياب علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140272 محسن كاوه اهنگر عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1188356 مهدي كرايي خداكرم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1061579 هدي كره يي مصطفي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191598 ابراهيم كريمي غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147726 مجيد كريمي ابوالفضل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1136709 رستم كلهر محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1202621 امير كياني رشيد قديراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1231996 هادي مجاوراميري هاني 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153691 عقيل مجيديان طالقاني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206204 محمدحسين محسني چلك هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031960 زيبا محمدرضايي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1128970 حميدرضا محمدي عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020846 شيرين محمدي حسن اقا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183422 ياسر محمودنژاد عليجان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043932 فاطمه محمودي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134854 امراله مدنيان سيف اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1226505 حميدرضا مرادخاني ابوطالب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170570 سعداله مرادخاني هدايت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1192890 علي مرادي بهلول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1216725 دانيال مرزوقياني رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139897 ملك ارسلان مسعودي اراني عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166984 محسن معادي محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1218296 محمدعلي معاونيان مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015111 زينب معصومي جديد حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179612 مهدي معماري غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1030561 مريم مقدس محمدجعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002623 اسيه منتظري ليسار بيت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233561 محسن منظري توكلي عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1147430 حميد مهدوي مقدم بيدختي عبدالعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1069952 مريم سادات مهدي اسلام سيدمحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1034131 سميه مهرابيان علي خان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143549 اميررضا مهريزي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1161629 مهدي ميرجليلي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119272 محمدحسين ميرزايي عبدالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1046742 فاطمه ميري حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1160512 علي نامجو محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033396 هدي نجاتي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033118 مومنه نجفي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055624 مهسا نعمت زاده سيفعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030789 نفيسه نقيبي مسعود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1211406 محمدمهدي نوروزي منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168491 مهدي نوروزي اللهويردي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1016652 مرجان نيازي بردي نياز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041255 مرضيه ولاشجردي فراهاني محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151210 عليرضا ولي پورقره موسي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214349 واحد ولي زاده حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1088669 حورا هيبت زاده اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053462 نيلوفر يزداني نيا ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1195622 سجاد يكتاراد حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1210766 حسين يكدله پور محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1252414 حسن يوسفي محسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   5705 مهدي داداش ضيايي رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1502 علي علمي فريبرز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   5733 بهاره يبلويي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 258   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1955    ديروز: 4080    اين ماه: 70583    تاکنون : 2983576