/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مشاوره

مشاوره

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1000668 نفيسه ابوكاظمي محمداسمعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1120812 حسينعلي احساني چهارطاق محمدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1119279 رضا احساني مقدم علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1142741 علي احمدي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1205854 صادق احمدي ده كهنه عبدالحميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1159095 مجيد ازقندي شهري ازقندي شهري 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1017182 مهري ازندرياني محمدكريم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1100904 جهان سادات اسدي بيجاييه ميرهاشم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1015367 طيبه اسمعيل زاده اشيني بازعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1011109 فاطمه اصل دهقان عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1008030 حميده اعتصامي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000887 زهرا افخم رضايي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1194249 جواد اقازاده اروجعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042067 پديده اميرسيافي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1171526 علي اميري برمكوهي محمدابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1001192 فرشته امينايي چترودي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1020669 زهرا ايراني حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1041291 مرضيه بابايي حيدرابادي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1062738 ندا بابك محمدحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1114358 محمد بدرخاني فتح اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1031248 بهاره بوربور محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1031692 حميده بهاالديني ابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1005524 افسانه بهرامي حجت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1012453 نيلوفر بهزاد حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1034330 مونا بهنام فرد غلامرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1128392 محمدحسين بهيارفر علي حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001085 رقيه پرهام محبوب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1049331 سمانه پوراحمدي رمضان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1065612 فاطمه پورصادق كيومرث 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1007751 بيتا توكلي علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1020885 سهيلا تيموري درميان عبدالعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1009370 فهيمه ثابتي تكمه داش اسدالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1033870 ريحانه جباري اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1148430 رضا جعفري نسب علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1063167 زينب جلاليان حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1103619 زهرا جمشيدي بورخاني عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1056543 محبوبه جنت اماني محمدفيروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1243593 علي محمد جوكار محمدحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1004131 معصومه جوهري فرد هوشنگ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1005445 مريم حبيبي علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1115105 محمدحسن حسن زاده سبلويي حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1187571 مهدي حسين زاده بندقيري عبدالزهرا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1007049 سيده فاطمه حسيني محمدتقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002505 مژگان حضرت زاده شعبان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174863 حميد حقيقي عزت الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1131747 عنايت اله حكيم فر حداد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1117417 محمد حنيف پور حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1021998 اعظم حيدري عبدالحميد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1017415 زهرا حيدري ولي اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1219431 كاظم خزان جمشيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1113381 علي اصغر خسروبگي باقر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1036462 الناز خضرلو محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1140895 عظيم بردي خوجه نورمحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1033201 سميه خيري كرامت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1170851 كورش دارابي سبزعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1113930 سيدرحيم دستخطگشتي سيدعظيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057401 راضيه دلاورسرمزده محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1044162 رقيه دولاب نيا محمدابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1029661 فهيمه رحمتي رحمت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1056319 سپيده رحيمي نژاد تقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042229 سودابه رستمي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1002451 منيژه رضاپور صيدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027994 مريم رضايي محمدتقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000926 زهرا رفيعي پورعلوي سيدصادق 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1079284 عطيه رنج بردار حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1138275 قاسم رنجبرجمال ابادي علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1243893 مسعود رياحي ساماني عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1222132 بهداد رييسي سرحدي جانمحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1103083 زهرا رييسي گوجاني هاشم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1015167 مهتاب زارع ولاشدي گل حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1016455 كيميا زارعي احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1048026 هدي زاهدپاكدل علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1049756 پروانه زنگنه مروتعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1222271 اسماعيل زهره اي جعفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1139009 اميراسماعيل زيارتي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1042332 سمانه سالاري چينه جمعه 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1204730 رضا سعيدي ابواسحقي عبدالعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124879 علي اكبر سليمي رودسري رمضانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1036533 سميه سوكي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1139146 سيدعبدالهادي سيدفاطمي سيدجواد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1144220 بهروز شادمان صحبت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1040001 شيرين شاهمردي فريدون 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1045625 انسيه شريف پور حميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1045159 سرگل شعري كريم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1060492 سهيلا شمس پور فريدون 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1015732 زهرا شيرزادي اسداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1111988 عليرضا صادقي مياب غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1006193 شهربانو صالحي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1002532 فرشته صبوري يزدي يداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039331 سيده عصمت عبداله زاده سيدهادي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010157 فرحناز عسكريان سرداري محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1032132 مهديه عنايت پورشهربابكي محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1136108 حسين عنايتي بيدگلي قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1070016 نگار غلامعلي لواساني محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1045907 مريم غيور حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1115069 علي فاني زين العابدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1035851 رباب فرج زاده نوروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000733 عظيمه فروغ مند عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1149932 فرشاد فريدي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1126135 قاسم فياض بخش فياض 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1166063 اسماعيل فيروزي ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1003270 مژگان قاسمي بيستگاني شيرزاد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1087931 پريسا قاسمي نيا عيسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1047104 زهرا قايمي پيكاني حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1052338 سيمين قرباني مهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1028487 مريم قلي پور اسحاق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000524 فاطمه كاشانيان علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1007742 مريم سادات كاظمي سيداحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1031395 انسيه كربلايي اسمعيل محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1016964 بهناز كرمي صابر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1085876 مينوش كرمي محمدكرم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1096683 اتوسا كفاش پورمرندي محمداسمعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1000322 فريبا گراوندي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1112034 محمدرضا لنگري عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1036323 فرزانه ماجدي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1073033 سيده زهرا متوليان سيداحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1084503 ليلا محبي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1059789 الهه محسني حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1009466 شهناز محمدي صحبت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1010205 فريبا محمدي ايوب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1032300 سميه محمدي تيله نويي مسلم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1129392 احمد مختاري فر براتعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1067389 ازاده مرادي چقاماراني كرم رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001582 پروين مرداسي مهديقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1160587 روح اله مرداني خدامراد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1072663 راحله مسعودي ثاني غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1145216 حسين مصطفوي جهانگير 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1042615 چيمن مصطفي پور صديق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113739 حسين مظفري علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1011253 واليه مظفري سليمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1111329 عباس مظلومي مقدم بادي علي اقا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1035675 بتول ملايي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1030567 صفيه ملكي خوزاني عبدالامير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1006328 ليلا ممهوري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1003111 جميله منصوري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1048221 مهديه سادات موحدحسيني سيدمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1058139 رضوان موسوي روح اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1021982 الهام مهديان فر رمضانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1182440 مراد مهرارا صيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000577 فتانه ميرزايي كندري جعفراقا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1115472 سورنا ميرميراني ناصرالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1069552 افسانه نادري يگ نظر علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124570 علي نجاري حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010040 اكرم نريماني اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000937 فريده نيكنام پرويز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1037995 خديجه نيگ نام حسنعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1120195 حجت اله وطن دوست گداعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1135104 علي وطنخواه محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1142341 مهدي يوسف نياپاشا عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
   1636 علي احمدي محمد 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3657 پري سيما اژدري فرد محمد 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2331 الهه اميدوار ناصر 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1463 فاطمه بيراک ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    174 مهناز تراب احمدي احمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2805 نازنين جعفرنژاد محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2471 زهرا جلمباداني رمضانعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1481 سيده مهرسا حسيني سيد محمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3121 اعظم حيدري ريسه غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2780 رضا خالقيان محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4302 سيد حسن خاموشي جاماسبي سيد شمس اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    338 زهرا خداوردي شعبان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1615 پرستو دمرچلي حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1204 نوشين دهقان رضاعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    257 مرضيه ذوالفقاري کاهکش يادگار 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    490 محمدعلي رحيمي نداف حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2521 پريسا سبزواري يزدانبخش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3569 سمانه سلطاني عبدالنبي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3375 امير رضا طوسي راد غلام رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3366 سعيدرضا طوسي راد غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1161 ياسمن کثيري رمضان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4630 عادله کريمي ريابي منصور 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4028 سحر کوهستاني پاريزي علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2614 بتول ملايي احمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2416 محبوبه ملک جاني ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1275 مهديه سادات موسوي سيدحسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 290   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1956    ديروز: 4080    اين ماه: 70584    تاکنون : 2983577