/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / آمار

آمار

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1085433 الهام ابول هادي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192520 هادي اصغري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043939 نصيبه امين دوست قربان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168546 علي انصاري نصرت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1009999 شيوا بيگي زاده قدرت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1031153 مهسا پاكدل روح اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040937 سمانه حقيقي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1153512 حسن رحيمي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220368 طاهر رروشناس محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043643 هانيه رضايي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053315 زهرا روحاني زاده قاديكلايي فضل الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177761 حمزه زنگنه ميرحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115334 مهرداد سوداگر جواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1002673 عصمت شهركي تاج محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070959 فرنوش شيرواني محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1044574 محدثه صفاكيش يزدان بخش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203594 رضا عظيمي ساريخانبگلو سمران 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040990 سحر عليزاده جدي رضاييه حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055692 زهرا غندالي جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1028833 مژگان فخارصادق محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1027553 رقيه قرباني قلي اباد قربان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176190 وحيد كارواني حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1067425 نلي كريماني اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1129265 علي اكبر كلهري فتحعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050642 سميه مروتي قره بلاغ غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1026306 سميه منزوي نعمت الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059777 نجمه السادات موسوي احمدابادي سيدباقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215983 سيدعليرضا مهدوي تالارپشتي سيدمهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139334 ارش نبي زاده عزيز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1047682 رحيمه نجات علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1123970 حميدرضا نوابي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254985 محمدجواد نوراللهي قراخيلي مسلم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169405 مهرداد نوروزي فيروز ضيغم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1217761 نويد نيل سازدزفولي نوراله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1173799 توماچ يوسف زاده يوسف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112789 علي يوسفي ابولحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 104   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1957    ديروز: 4080    اين ماه: 70585    تاکنون : 2983578