/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / رياضي کاربردي-آناليز عددي

رياضي کاربردي-آناليز عددي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1083102 فرنوش ابوعلي سعيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053279 فاطمه احمدخان پور جليل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059344 اتوسا اراسته عبدالرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188192 مرتضي ارامش اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125322 غلامحسين اميربستاقي ابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033298 مريم باحور اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224197 امين باديه پيماي جهرمي ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130493 محمدحسين برارجانپور نوروزعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046980 مرضيه بشار قربانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1062527 بهاره بهبين محمدهاشم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1056037 صديقه بيك محمددليوند ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1015083 فريبا جباري اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032042 مهرناز چايي چي ملت شاهي بهرام 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130265 سيدولي الله حسيني دوكي سيدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1031945 لعيا حقي غلامعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197697 هادي حقيقت طلب حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1048940 فاطمه خالق پناه نوقابي يوسف 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1124841 عليرضا خدادي رضاعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228348 محمدامين خوشروي ماسوله اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1072917 پروين خياطي گيوي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196828 فرشيد دانشي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221878 كيهان دست يار بهزاد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1086183 الهه ذاكرهرفته احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1186074 سعيد رازورز يوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052935 مرضيه رجبي چقاكبودي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054670 پرستو رحيم لو يوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1017321 ليلا رستمي ابوسعيدي رحمان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1133652 صبور رستمي تبار حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1085410 معصومه رشيدي بشرابادي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1124194 رحمان رضاييان محسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020269 سولماز زهتابيان رضايي ستار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132171 حميد ساماني پور قاسمعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120726 مراد سعيدي جان محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1085841 فايزه سليماني مسعود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1035543 سيده سميه سيادت پور سيدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1109561 زهرا شريفي سندي سميع 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1121888 علي رضا شهسواري شاهو 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1046224 كامليا صادقي گرمارودي جمشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1061316 كيميا صادقي گرمارودي جمشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1199068 بهنام صالحي مرزيجراني خداداد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1036976 اتنا صباحي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182955 پيمان طيار بيژن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188657 علي اكبر عابديني محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021967 سميرا عبدالحسين زاده بلويردي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021752 مريم عبدالملكي حمدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1093255 گل نوش عزيزي پورخليل محله علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1050392 نوشين فردين پور حسن علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1212362 اسحاق فلاحي عزيز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122728 سيدرضا فيض جواديان سيداحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1111976 عليرضا قنادي كريمي رحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046844 سميرا كرب پور محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040549 زهرا كلاتي علي اضغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032603 فرزانه گيو حجت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1019876 مريم محمدخاني باجگيران حبيب اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046908 فاطمه مصري شيرايه ابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1079074 زينب معتمدي پور رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1008996 ارزو مقيمي نصراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1019551 طيبه ملاعلي زاده كلوخي مجمدصادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1032958 اكرم ملك خياط علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145517 محمدعلي ملكي عبدالرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1000773 صديقه موحداملشي محمدابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1111504 رمضانعلي مهاجر جعفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1003244 منصوره مهشيدنيا حيدر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1110850 هادي نادم نالكياشري يوسف 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122378 حسن ناييجي عليجان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042341 النازسادات نبوي سيدحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1037888 محبوبه نثاري اسداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192319 صابر وزيري غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112592 سيدمحمدرضا هاشمي موسوي سيداحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042319 زهرا يكتاي فلاح ابادي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   4617 لعيا حقي غلامعلي 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    859 علي محمديان خطير رمضانعلي 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 102   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1958    ديروز: 4080    اين ماه: 70586    تاکنون : 2983579