/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / شيمي-شيمي آلي

شيمي-شيمي آلي


 
شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1076053 مينا ابرشته صفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195370 مجتبي ازادي نورعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085564 نسيم اسدي مجيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1016932 نوشين اصلانيان محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065166 ازاده اقاحسيني شمس اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152691 هادي اكبري محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078508 مينا اهرمي نژاد محمدجواد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1084654 هانيه بزرگي سياه اسطلخي رحمت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053828 مژگان تيزكار علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224154 مهدي جنتي غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188077 بهمن جوهري چنگيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163718 عبدالرضا حسيني پاشا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1029956 شهناز خضرلو مرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1223255 علي خوشرو عليمراد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092149 رضوانه رستميان غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115424 سهيل زمانفر يوسف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1086051 عاطفه سعادت محمدباقر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1100769 پرند سفرگر عليرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1016986 ليلا سلگي اسفنديار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1011455 مريم شبستاني تروجن قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172074 عليرضا شرافتي محمدحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045449 مريم شهريور نجف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1012632 صبا صفري باويل محمدحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1130244 علي صيادي ملكامي ايوب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243483 سعيد طاهرخاني بهمن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1137109 فرزاد عليجاني چاكلي اسمعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1106517 زهرا عليزاده علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1123526 بابك فتاحي منصور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153657 محمدرضا فرهنگ جليل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1016352 پگاه كاشف نيا فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1055328 بيتا محمداصغري حشمت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220203 شهريار محمدي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1104128 شيما محمدي زيازي ابراهيم خليل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062448 سيده زهرا مخزن موسوي سيدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1007641 فرح مسيح شرقيان ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042920 وحيده مشگيني اصل ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1084541 امنه مصفايي راد علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064604 مريم السادات مظلوم طبايي سيدمهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1073212 مهسا مه پيما حميدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1077644 حوريه سادات ميرحسيني موسوي سيدجواد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1152350 محمدجمال نكويي ايرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   2515 زهرا صادقي صادق 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6303 دينا علي زاده حيدر 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3556 حوريه سادات ميرحسيني موسوي سيد جواد 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 112   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1964    ديروز: 4080    اين ماه: 70592    تاکنون : 2983585