/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / شيمي-شيمي فيزيک

شيمي-شيمي فيزيک

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1053178 سيمين احمدي محمدرحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037635 نرگس اوجاني حكمت الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1035700 بهناز جماليان حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1240189 ابوالفضل خاكپور حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042937 مرضيه رستاقي چالكي عبداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172477 مرتضي رفيعي نژاد محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092571 محدثه زرگريان صالح 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1058623 رحيمه شعباني بهمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066833 سارا صالح فر يحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1001744 هاجر فلاح توتكار حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1140539 امين قانع انزاب حمداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165114 روح الله مهري اسمعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1016924 نرگس يحيي زاده جلودار رشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 76   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1966    ديروز: 4080    اين ماه: 70594    تاکنون : 2983587