/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / فيزيک

فيزيک

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1031324 مرجان ابراهيمي ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038515 پگاه احمدي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246276 عباسعلي اژدري حسين ابادي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1136686 بهروز اصغري شورستاني حمزه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066859 مريم بردبار ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1016669 فاطمه بلوچ ميرزابيگي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066297 الهه بهمني حمداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1225995 محمدمهدي بيرجندي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038786 اسيه پدري نازمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1183454 وحيد پندازماي عبدالواحد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059904 رها توانا حبيب اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1018227 مليحه تيموري خوشدره گي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085900 اريسا جزيده هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1141640 سيدولي حسيني خسروي سيدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1120487 مسعود حيدري دستنايي بندعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032378 فاطمه خراساني حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1064800 سعيده خسروي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1086661 سميرا ذوالفقاري نيك انجام مظفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1120594 عبدالعلي ربانيان نجف ابادي غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067191 طاهره رنگاني محمدرسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046638 خديجه زارع پور حمداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1133807 حميدرضا سعيدي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170168 مرتضي سيروس خليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115720 بمانعلي شيرغلامي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1233715 خالد صالحي احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1106113 مريم صالحي رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1084471 صديقه طبي فضل اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1103202 ال ناز عباسي سيدجلال 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1025584 الهام عبدي گورابي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1095844 مرضيه غفوري حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1148114 يداله فرهمند اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212361 محمدرضا فلاح حميدابادي يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169000 اصغر قادري محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225789 سيدمصطفي قلمشاهي سيداحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1037481 زهرا قلندري قجلو مجيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220397 ياسر كريمي سوركي مسيح الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1067115 فاطمه كشكويي جهرمي محمدحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1045814 مريم كوشكي علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1119658 حسين محسني پور محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1036873 ريحانه محمدي سيف علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1199175 محمدعلي مسموعي محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1075714 پگاه مسيبي حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193556 مسعود منصوري محمدجواد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1012405 صديقه منوچهرتلوري محمدمهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1034722 جميله السادات مولاي زاهدي سيدكرامت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1245298 مهدي مهجور هادي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1255296 بهزاد ميرزايي بهروز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   2172 مريم واحدي محمداسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 120   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1969    ديروز: 4080    اين ماه: 70597    تاکنون : 2983590