/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / ميکروبيولوژي

ميکروبيولوژي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1092151 كبري ابراهيمي شهابي عيسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045418 زهرا ابن قاسم محمدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1174573 سهراب احرابي حميدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065479 كوثر احمدي نورالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066011 مهسا اختري عطا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070040 الناز اراسته قرداشعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1060058 ارزو اردفروش حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155207 محمدرضا اسرافيلي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083894 زينب اسكندري مسعود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065582 مريم اسلامي رحيم ابادي محمدتقي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1049409 الهام اصلاحي عيسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073931 شيوا اصلاني پور حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1018004 حكيمه افتخاري مقدم محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214683 فرهاد اقاباباپوربناب غلامحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1080578 زهرا اقاجاني كلاكي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070037 سيده سميرا اقاميري سيديوسف 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158305 امين رضا اكبري زاده علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067397 سيده عاطفه ال عقيل سيدحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1061362 شبنم انسان دوست سعيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1089007 هديه اوليائي محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063368 مرجان ايران زاد ايرج 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116967 فريدون ايماني عليجان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1051427 نوشين باشتني علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1058611 بهاره برجيان بروجني ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1066323 سحر بشارتي زاده محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065317 سحر بشيري رحيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1191813 محسن بلالي غلامعباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1200983 سيدمرتضي بني هاشمي ترشيزي سيدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1024341 فاطمه به افتاده قاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1021745 حديث بهزادي عبدالحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1097862 ستاره بهزادي حسينعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1244712 يزدان بيجوند احمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1063286 انيتا پارساي اسمعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209733 سجاد پاك نژاد كيومرث 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1105485 هيلدا پرستار نادر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1096751 ايدا پورمحمدي سياهكلي اسفنديار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1066338 اسيه پيراي بمونعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1004941 مريم تسبيح فروش محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1025223 روزيتا تمجيدي فر هوشنگ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1097027 سوگل تواناييان محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1255579 مهدي تيموري ديورزم بياض 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1151405 محمد جان محمدلو فتح اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042261 شيما جمولي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038147 مهديه جواهريان محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1104123 هنگامه جهاني عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219768 خالد چراغي علي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209729 سياوش چلبياني طهمورث 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1096119 راضيه حاتمي شهماروندي صولت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1108518 ايدا حاجي حسين تبريزي حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1031927 افسانه حاجي محمد هادي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1088811 ساغر حارثي نادر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169339 فرزان حايري خياوي ناصرالدين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248758 فريد حسن زاده پيربستي تقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167660 اميد حسين زاده عقيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1103863 سيده صدف حسين نيا سيدمهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1143076 سيدمهدي حسيني سيدعباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052156 سيده فاطمه حسيني سيدرحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218067 معين حميدي حصاري علي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078031 مينا حيدري ابهري محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1056953 ناهيد حيدري مرندي شكراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066166 ادينه خداويردي پور اورنك 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074634 فاطمه خزايي احمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247475 كاميار دربندي زاده فرداد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070615 ونوس درخشان داوري مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1109354 منا درويش نژادخنار منوچهر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055066 مريم دهقاني جمشيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1086276 ندا ديبانژاد مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259762 اشكان ديربازيان محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177227 ياسر راحمي كاريزكي محمدناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1045683 محدثه رادمهر امان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1031369 مريم رامز ميرزااقا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206574 علي رايفي محمدهادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059593 مهديه رحيمي غلامعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079133 پويه رحيمي نيا علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1095158 ساجده سادات رسولي سيدحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1073332 خديجه رضايي خانمحمد مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1044568 مريم رضايي نظيفي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1039739 ندا رضوي داودي مسعود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1010353 رقيه رمضان پوررونيزي غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1034245 شروين رمضان قنبري عبدالحميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1089884 راضيه رمضاني قنبرعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1179680 عليرضا رنجبريان محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1043212 الهام رييسي رحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1026105 حكيمه زارع حاجي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132130 رضا زارعي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1031910 ذكرا زاغي عبدالحميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020940 زهره زمانيان ابوتراب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1098273 الناز زنگنه عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1027581 شراره ستوده حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1086614 سحر سوري حجت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052816 گلاره سهيل بيگي مرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033461 الهام سيدامجدي سيدغلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1143164 محمدرضا شاه محمدي عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042680 سميه شفيعي زاده مرج حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1151237 مهدي شمسي غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125211 التفات شمسي سوسهاب يحيي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1027795 زينب شيرزادگسكره محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1013338 لادن صادق يار مصطفي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149286 سيدرضا صادقي ميرقربان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1024353 زهرا صالحي عبدالرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1086139 راضيه صباغ غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248235 اميراسماعيل صباغيان عليرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055598 رودابه صدرايي حميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055368 زهرا صفري ايوب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1093187 صديقه طالع ماسوله علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1044614 مژگان عارفيان جزي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078043 مهسا عبدالرحيمي علي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1077286 فاطمه عرفاني جاهدنوغان يحيي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083350 راضيه عسكري محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1099962 سحر عسكري زيارت ارسطو 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227637 احسان علي اكبري محمدمهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033192 زهره علي جانيان احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210163 ستار عنايت اول غلامرسول 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083231 اوا عيديوندي سلطانمراد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1039188 مرضيه غريبي خليل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052683 نازيلا غلام ويسي منوچهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1175920 محمدطاها فرج پور احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020116 ازاده فردوسي شاهاندشتي حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208301 ميثم فشي عباسقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112828 سيدمحمد قافله باشي سيدمحمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1051350 فاطمه قپانوري اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1228447 مهدي قدرتي كلاتي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1060176 ياسمن قراهاني ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127057 عليرضا قرباني ابواقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079225 سيده طناز قرشي زاده ميرسعيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038763 فاطمه قره خاني گل محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171122 مهدي قره خاني محمدطاهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1078328 مرضيه قلندري علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1191184 حامد قوامي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1041987 سميرا كدخدامعصوم محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042978 نيره كربلايي علي گل حسينعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1037202 سميه كرماني جمكراني حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224944 محسن كرمي ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1186671 محمد كريملي دادرس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1108443 رزا كريمي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056146 صديقه كمالي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1191237 سيدفرهاد كهنه پوشي سيدعثمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1213068 گشتاسب گوركاني سياوش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190882 محمدصادق لطيفي امامي نعمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215717 پرويز مجيدي مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255495 ميلاد محبوب ملكسري شريف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1016421 مريم محمدبيگي جمشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085032 زهرا محمدپور صولت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043369 زهرا محمدعليپور احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1017166 معصومه محمدي سيف الدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069769 مرضيه مظفري علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1230543 سيدعلي معيني فرد سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113729 حميد موسي حسن خاني اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1075353 ايلين مويدي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123342 حسن ميرزايي اشكيكي گلعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1079582 ياسمن نادرپور عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116741 سيدباقر نادري ميراسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1050754 مليحه نادري غلامحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078775 نگار نجاتي رحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069403 مريم نصراصفهاني قاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052049 الهه نيك منش عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228835 سيدمحمودرضا وطن خواه قمصري سيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1089541 مرواريد ونكي غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046604 سعيده ويس كرمي محمدجواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1126250 حسن يارمحمدي گل محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254495 حامد يدايي جوقان سيفعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079319 شبنم يعقوبي احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198487 احسان يوسفوند محمود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064344 مرضيه يوسفي تروجني قربان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   4555 مهسا اختري عطا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1819 ارزو اردفروش حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    469 سيده سميرا اقاميري يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2814 سانتا بابادي اوره گاني يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5400 نازنين بختياري عزت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    616 فايزه جهانگيري اسحاق 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4531 سعيده حاتمي يحيي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2458 سعيده حسنوند ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4039 عهديه سقاباشي سيروس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1279 رامين شهراد بجستاني مهدي رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6551 نازيلا فرهنگي قلعه جوقي اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    166 مهدي قره خاني محمدظاهر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    541 راحيل کيانپور برجويي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4489 سارا کياني اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3749 مريم محمدبيگي جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    741 يونس مقتدري نعمت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5985 ناتاشا مهاجري يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4708 محبوبه ويسي زاده علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2978 سوده هاتفي محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 228   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1970    ديروز: 4080    اين ماه: 70598    تاکنون : 2983591