/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي برق-الکترونيک

مهندسي برق-الکترونيک

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1153526 غلامرضا ابوطالبي رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1194589 سعيدرضا احترام جواد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179834 محمدحسن احمدي بهروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190698 محمد ادمي رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123744 محمدمهدي ازادفر محمداحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152156 امير استادحسن معمار علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175575 مجيد اسحق نيموري ولي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1030168 الهام اسدي اباجلوي سفلي رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226668 مهدي اصغري اصل بلال 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1131296 پژمان اقايي عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204774 بهنام اكبري خوشه مهر مجتبي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1241418 كيوان اميني ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204677 امير انبساطي رودبرده جواد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192247 حسام اورنگ حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189917 سيدمهدي اولادعلي سيدحمزه 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1229278 محمدرضا باقري عليرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125970 محسن بامري نژاد جانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224579 سيدحسام بحريني سيدعطاالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228204 محسن بهشتي ابوالفضل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1223982 اكبر بهشتي اصل نصرت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1103352 ساناز پوررجب اغجه اوبه يونس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193748 مصطفي پورنيكو حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208230 سعيد تقي زاده حميد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1160459 معين تيمورپورزنگنه تيمور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240564 جمال جبري عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1089248 سپيده جعفري سعيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1119668 خسرو جلالي محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1230346 مرتضي جوادمحب محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1060204 فرناز حسن زاده فرامرز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1200782 مهدي حسين پور احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1148371 علي حقيقت عسگر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1238695 سينا حميدي صدرالدين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1099676 افسانه حيدري حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180826 حميدرضا حيدري علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1128703 حسن حيدري خويي نوروزعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220167 فرشاد خاقان پور سليمان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1040720 كبري خدابين كيومرث 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218898 وحيد خرسند ابولحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247230 بابك دانشورقرباني مسعود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159033 مهدي دل برده محمدتقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042812 فاطمه دلايلي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1011434 مريم دولت ابادي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1162095 نيما دهستاني كلاگر قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222907 محمدعلي ربيع پور محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149385 رامين ربيعي ذبيح الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218648 مجيد رحمتي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237693 احمد رحيمي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1250533 امين رستگار حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239743 رضا رستمي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1064755 فرشته رشيدي بشرابادي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150408 رضا رضايي حجت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210034 مجتبي رضايي قربان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245850 هادي رضايي مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165361 مصطفي رضايي زاده اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205649 ميثم رمضان زادكراتي علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209882 عبدالرسول روستازاده شيخ يوسفي عباسعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198560 محمد زارع شاه ابادي غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1140437 احمد زارعي نصراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208227 حمزه سپهوند پاپي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038380 سيده صحيفه سجادي سيدحجت الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1058407 زينب سعيديان خليل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1231137 منصور سليم زاده حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1069361 فاطمه سادات سهل ابادي سيدكمال الدين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224905 محمد شبرنگي علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1016870 رويا شجيعي قندشتني نصرت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206888 محمد شهبازي پور غلام 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193440 حسين شهبازي تبار حبيب اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194043 ارش شيلاندري عبدالرحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1073518 ناهيد صالح جو زين العابدين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170746 ميثم صحرايي لشكرياني جواد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1256502 عباس صفاري اسماعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1242668 سجاد طريقتي محمدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226526 دانيال ظريفي رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1093735 شيدا ظهيرمالكي منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226507 محمدرضا ظهيري بيدهندي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171856 توحيد عابدي جيران تراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063322 صبا عاشوري محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169931 اكبر عالميان بابا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211954 روح اله عباسي محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1194255 مسعود عبداللهي حيدرباغي ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066837 نرگس علي پناهيان مسعود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1156857 مهدي عليدوست ملكامي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226677 پويا غضنفري حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218546 مجيد غضنفري مصطفي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211380 وحيد فاضلي ابوالفضل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1129775 رضا قاسمي غلامحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178923 ميرعلي قاسمي ميرحبيب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1154042 حسن قاسمي اهنگران هدايت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066286 سعيده قرباني حميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142658 محمدجواد قلندري ابوطالب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173167 حميدرضا قلوبي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194935 محمد كاشاني پورمنفرد جعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209440 مهدي كاوياني چراتي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227678 سجاد كجوري گشيناني مظفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1107053 هانيه كرم محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1100862 مريم كريمي واجارگاه كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192861 پدرام كشاورزيان سيروس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184469 عقيل كشيرتقرتپه قربانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1221011 حسين كمري حجت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1007773 بيتا كيامهر عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1213820 وحيد گرامي اسكويي اسماعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192996 مجيد گلشني منش حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215700 محمدباقر گلي كاني سعيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207697 محمدهادي گودرزي كرامت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1177862 اسماعيل گوران اوريمي قباد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246402 سعيد لعل محمدي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246403 سيامك لعل محمدي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1080998 سيمين محمدزاده خاني علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1174966 حسن محمدي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215832 ايمان محمودي محسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184296 مجيد مشكين مژه محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1105096 فاطمه معتمدي سده حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228391 متين معصوميان مراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1151330 حسنعلي ملاشاهي محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055549 پروين ملايي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245872 امين موسوي زاده يداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259081 سعيد ميرزافلاح شمسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219898 طاهر نادري زرنه اسداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226603 عليرضا نامداري خليل اباد غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073425 ليلا نجفي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239395 احسان نجفي تمرايي مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178428 حبيب نصراللهي مجيد يوسف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125249 علي اكبر نصيري بابا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1252844 امين نعمتي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1183090 محمدرضا نوازني عبداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190669 علي نورا غلامعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207767 سجاد نيك نفس محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1041201 الهام نيكبخت ملامحمود علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179558 امير نيكنام مسعود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1186951 علي وجدي نادر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059520 سيمين هلاكويي رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201531 سعيد ياري محمدصادق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212647 بهزاد يزداني اسد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   4188 فاطمه اسمعيلي سراجي رامين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6165 ندا افريخته دادرس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3098 سعيد تقي زاده حميد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5083 سامان جعفري محمد علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2527 عسل جواد محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1316 ليلا ده بزرگي رحمت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3355 بهروز عبدي تهنه علي حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5357 سيد ميثم عرب زاده مير محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5145 ميرعلي قاسمي ميرحبيب 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4641 سيمين قرقاني منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6109 فاطمه معتمدي سده حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6591 مينو نجفي ميرزا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
      5 ياسمن نجم ابادي نادر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1315 مهسا نعيمي يزدلي محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 209   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1971    ديروز: 4080    اين ماه: 70599    تاکنون : 2983592