/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي برق-قدرت

مهندسي برق-قدرت

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1223488 فرهاد ابراهيم زاده رحيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248892 محمدمهدي ابراهيمي غلامحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219583 كميل ابراهيمي سحرخيزاباتري مختار 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239566 حميد احمدي عقيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173534 سيدمصطفي اخترشناس سيدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1217802 رضا ارپناهي ايستادگي خدامراد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165003 حسن اروانه علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121396 يونس ارين كيا اله مراد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1253871 محمدبهزاد اسحقي بهروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187498 عبداله اسكندري نژاد حمداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117925 يزدان اشگواري قاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197081 مجيد اكبري نودهي مظفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1194112 هادي الماسي حبيب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152487 حميد اياز بخشعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205308 عليرضا بابايي مژدهه نعمت 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188633 مجيد باتقوا ذبيح اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184135 اميرعلي باغستاني كامران 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190966 حامد باقري تبار جعفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181087 يداله بامري عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248300 حسين برزگر قلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224961 مسعود برومند اسحق 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1138662 اميرحسين بن يعقوب ثاني سيروس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227809 بابك بهادري جلال الدين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193687 مسعود بهزادي منصور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1230897 رضا پاشايي بهلول 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1177915 مجيد پاينده فر حشمت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182576 سعيد پوراسفندياري علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1229624 ايمان پورجنگي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1183642 فرزاد پوررضاي كندلجي هدايت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194445 مهدي تاژور حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1257600 ارش تقوي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220999 محمدحسن تنها بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1150930 حميدرضا تيموري عبدالوهاب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162045 حسن جعفرزاده رحمت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240633 محمدامين جوكار قدرت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1256872 بهزاد جهانفر بهروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1159801 عبداله چراغي خيراله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1228614 رضا چيني بلاغي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233062 سعيد حاج شاه ولدي عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1191248 سجاد حاجتي قلعه كلي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219182 امير حدادي عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240240 سيدارمين حساميان سيدعليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180461 عباس حسني اذردارياني محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1111666 سيداسماعيل حسيني سيدمهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187830 سيدمحمدفريد حسيني سيدنجم الدين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1223842 سيدوحيد حسيني سيدعليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159054 اميد حشمتيان علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206956 توحيد حنفي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181479 حميد حيدري علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168640 مسعود حيدري فريدون 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1194566 محمدحسين خدامردي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224006 ماني خراساني نژاد محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1153661 محمدصادق خطيبي عقدا حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185360 حسين خليلي محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215898 فرزاد خوش خطي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033737 هستي خوشنودپاپكياده حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209677 سيدعلي دادگريان سيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197597 فريد دانش محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215529 ميثم داهارپور يوسف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247845 محمدصفا دست مرد احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193594 پيام دلاليان مياندواب غلامرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160064 كامران دهقاني مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1186651 سام ذاكر علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205995 اميد ربيع محمدهاشم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215427 محمد ربيع زاده علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056531 هدي رجبي برزو 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1156654 بهروز رحماني نصرت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240313 طاهر رحماني رمضانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205707 امين رحمتي اله يار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1239428 كيوان رستم پور مجيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1183797 مهدي رستمي صابر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1197058 ميثم رضاييان اسرمي كاظمعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198065 محمدعلي رويانيان علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1196618 علي زارعي خوياني سيف اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1098025 مهديه زماني علي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1125178 سيدعيسي سخايي سيدكريم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1069130 سيده مهسا سرحدي سيدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1237621 عليرضا سميعي محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209560 حسين سميعي زفرقندي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1185444 مرتضي شاكري كفشگري حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1098467 اعظم سادات شاه ابادي سيدمحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157489 مهدي شجاعي اسداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142285 داريوش شرفي لاري عبدالعزيز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053926 عالمه شريعتي مهدي اقا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1152365 محمدرضا شكوهي مقدم غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161124 عميد شهبازي ولي اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1202419 اميررضا شيراني فرهاد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182727 محمد صابري سياهكل پژند 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247790 سيدپوريا صالحي ريحاني سيدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216886 ميثم صالحي كيا مريد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226432 حميد صدوق شهميرزادي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214784 جواد صياديان جمال 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207068 حامد طالبي حاجعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245344 حسام الدين طالبي محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1147614 مجتبي طاهريانفر محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1048150 سيده سمانه طباطبايي عقدا سيدمهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1191714 احمد طهماسبي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187370 حسن عاصمي اهنگر محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231509 رسول عبدالهي عبدالقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176933 علي عزيزپور محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171497 وحيد عزيزي پيربستي سيروس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259941 امين علوي اشكفتكي مصطفي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231878 مهران علي تبار غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127164 فردين عنايتي كليجي علي كرم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226007 مهدي غفاري حميدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219833 حميد غلامرضايي رجبعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182832 رضا غلامي كهنكي رستم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206184 عليرضا فاطمي جهانبخش 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1239179 سعيد فتايي اژدر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192951 محمدرضا فتحي رحمن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1137110 حسين فدايي اسرمي رحمت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201204 امين فروغي منش ايرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1134415 شهرام فلاح فعال منوچهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1181276 محمدصادق فيروزي جعفرقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227372 امير فيلي عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092339 كيميا قادي پاشا محمدطاهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1160259 محمدتقي قاسمي عزت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1135184 عليرضا قرباني ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1133052 محمد قلعه گلابي خانبابا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139094 حسين قنبرپور فتحعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246788 داوود كرمعليان حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1156217 محسن كريمان مجد محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166087 حسين كشاورز حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190958 ابوذر كشن روستا زمان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052828 يلدا كياني نبي اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198726 مسعود گودرزي كيومرث 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1158923 علي گودرزي املشي رستمعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1242700 فرزاد لطيفي علاالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218392 سينا لوري ابكنار جبار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063137 افسانه مبين ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247719 پدرام محمدشفيعي موسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255031 عليرضا محمدقلي بيكي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176545 مجيد محمودوند نورالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1093151 ساناز محمودي اژدر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237169 اميرحسين مراتي شيرازي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192834 مهيار مرادي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231463 مقداد مسلم فيروز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201461 محمد معتقدلاريجاني رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209126 حميدرضا مقيمي نژاد احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199124 حامد ملكي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224998 حسين منصوري ايوريق منصوري ايوريق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200527 محسن موحدي پور علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1186957 مجتبي مهرزادي لطفعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185746 عليرضا مهرورز عبدرسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193020 محمدامين مهرورز عبدالرسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1180745 ايمان اله ميرزاييان دزفولي جهانگير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226299 محمد نامجو علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215934 مرتضي نامدار ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216546 حامد نژادستاري مقصود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1076136 سحر نژادسيفي پرويز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207365 سجاد نظرپور مريد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206138 مهرنوش نظري سياه اسطلخي سيروس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147530 علي نمازي پور غلامعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163428 وحيد نوچمني قاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166217 علي نوروزي زاد جهانگير 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208644 امين نيازاذري علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1251570 فرزاد نيك زاد محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1223624 علي وحدتي اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1116142 مرتضي وفايي فرد محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206593 محمدرضا يعقوبي نيا خسرو 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1242017 علي يگانه مهران 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059706 الاله يوسفي عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232142 بهزاد يوسفي منصور 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1202833 ماهان يوسفي محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
    217 اسما تفکر عبداله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4082 زهرا سرافرازي محمد علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5136 سيد پوريا صالحي ريحاني سيد حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    101 سورنا کاظمي ويسري ساسان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
     66 ساناز محمودي اژدر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5346 بهروز معرف مجيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2942 پيام يغمايي مهرداد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 243   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1972    ديروز: 4080    اين ماه: 70600    تاکنون : 2983593