/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1071740 صديقه ابدي مرزوني مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1229453 علي ابراهيم زاده اسي بلاغ علي حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190437 سعيد احمدي احمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251226 فيروز احمدي بهادر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208365 محسن ارپناهي ايستادگي خدامراد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173655 شهرام ارزاني كريم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244829 عرفان ارويي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1217037 محمد استركي جليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247768 محمدحسين افضلي لطف الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244554 حامد اقامحمدي نظري محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1106101 فهيمه اقبال فر احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161503 علي ال عصفور محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251074 بهرام اميديان پور حشمت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1249860 محمد ايران پرست مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1091175 صبا بابكان اردشير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189111 رضا برزميني اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179325 حامد بشيري خوزستاني مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251057 فريد بلوچي حجت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092184 ارزو بني اسد فريدون 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169242 مهدي بهزادنيا بهادر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199265 فرهاد بهلولي شعفي غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172675 مهدي بياتي حسينعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1035534 مريم بيت سعدي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070735 بنفشه بيگدلو پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1250008 امير پايان حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243282 مرتضي پناهي فريدون 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1083418 صديقه پورحيدرخشكرودي كريم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194474 مهدي پيري جواد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171647 مرتضي جرجاني شيرالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163487 ضياالدين جعفري ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1149970 صمد جعفري زارع فرض اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225912 مسعود جعفري گل نسايي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1091609 اذين جعفريان ايرج 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1256107 امير حاتمي جمال 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1213150 محسن حاتمي سلوكلويي منصور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198308 محمد حاجيان محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1061819 نگار حسني اورزمان فرامرز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052677 بتول خادمي داراكويه عوض 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1259937 محمدجواد خسروي مراد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1093990 زينب خضري پور احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050857 زهرا خوبكار غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176634 عليرضا دلپسند محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1021857 معصومه دهقاني ساماني علي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053528 مرضيه ديلمي عبدالرحمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1177157 حسنعلي رزمجويي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187069 ناصر رضاخاني رمضانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135274 مرتضي رضايي رضاقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200375 حميدرضا رنود باقر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1186476 سعيد زراسوندنيا صفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130755 منوچهر سالاري اسداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142118 اميد سرتيپ زاده همت اباد احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245833 مهدي سرلك محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209390 ميلاد سعيدي مظفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1254487 حسين سلطانزاده خسرقي رسول 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255226 علي سلطاني احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208733 سعيد سلطاني داربيدي هواسعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1102915 ساغر سهرابي عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1132463 سيدهادي سيدنور سيدسعدون 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169704 احسان شريعتمداري محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1084320 فهيمه شعباني بهمن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092704 رباب شقاقيان محمدمهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1101596 نگين شيرمحمدي عزيزاله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1082196 مقدسه صالحين ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193281 محمد صفدري عبدالحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228566 علي صمدي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1223977 ابوذر صيدمحمدي خليل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152709 كيوان طريقتي كرامت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152099 امير طلوعي اشتيان محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160644 كورش طيبي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1061698 ريحانه عاليپوربيرگاني عزيز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224843 حسن عباس پوربنهنگي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1074659 مريم عباسي لنبران بيژن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1146286 اميرحسين عبداله زاده علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1244358 علي عدالت سروستاني پرويز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1083617 وحيده عرب احمدي غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201240 مهدي علي زاد امامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189181 اسماعيل عوض زاده مهريان علي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1172500 عليرضا غلامي نصيراله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1068382 مريم فتح اله بياتياني غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1030654 ساناز فتحيان پورگندريزي جمشيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064947 فاطمه فخري نژاد بهروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038276 فايزه فرزامي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1080245 هستي فرهنگ نيا عبدالحميد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252064 بابك فيلي نصرت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166203 عليرضا فيوضي محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1221032 رضا قاسمي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180012 ابراهيم قرباني علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147675 فرشيد قلي زاده روح بخش كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1249798 رضا قمرپور روح اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059338 هدي قنبري اسبويي صمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1109762 پرستو قهرماني رمضان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221102 صادق كارگرلاريمي مهران 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092986 فاطمه كاظمي علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231720 محمد كاظمي موسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1238150 جواد كدخدا علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1233336 وحيد كردزاده كرماني حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104033 ناهيد كريمي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104744 زهرا كياني عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130618 عباس گودرزي يعقوب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237444 حميد محمدسليماني غلام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1191807 ايمان محمدي ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040775 سوزان محمدي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1099776 مباركه محمدي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1186570 كيان محمودي راواسان محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1129401 داريوش مردمي داود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251784 سيدرضا مزارعي سيدخليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178154 احمد مفتاح بوشهري محسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1049942 محترم مقدسي عبداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066598 پريسا مقدم كامراني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1257899 سينا ملكي اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1154271 سيدحميدرضا مهدوي نظارتي سيدعلي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1062007 فاطمه ميرزايي علي اشرف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1250811 سيدمهرداد ميرسلامي مجتبي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203501 عبدالغفور نجفي نورمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1141314 عليرضا نجومي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210011 محمدرضا نظرپوركلايي جانقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170651 رضا نظري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046061 فاطمه نوروزي ميرزااقا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125992 وحيد نيك اخلاق فرج اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1115375 محمدامير نيكوهمت محمدحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1149617 بهروز وحيدي قوچعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254566 محمدحسين وفاپرور اقبال 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1021237 توران همتي حقيقي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225021 حسين هوشمندراد مجتبي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167655 مهدي ياراحمدي هوشنگ 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1088226 ايدا يوسفي عيسي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   5241 نازيلا اولادزاد عباس ايادي علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6298 ياسمين جوينده محمدکاظم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    258 سعيد چنگايي عزت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5544 اسيه حافظي پرويز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    222 زينب خضري پور احمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1473 شهريار سالمي پاريزي محمدجواد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1927 انيسه عبدلي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5454 پيمان قاسمي عيسي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    981 حميد محمدسليماني غلام 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1876 فاطمه نعمت الهي ارسلان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4879 فاطمه هاشمي ذبيح اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 224   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1974    ديروز: 4080    اين ماه: 70602    تاکنون : 2983595