/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي عمران-سازه

مهندسي عمران-سازه

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1240381 ارمين ابراهيمي مهرعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231570 امير ابراهيمي رمضان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171117 يعقوب ابراهيمي هاشم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1151771 غلامرضا احمدي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1257162 محمد احمدي فيروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1061451 فاطمه ارباب موسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199734 حامد ارجمند محرم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053161 مهشيد ارين نمازي فرامرز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214664 ابراهيم اسدي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065338 فاطمه اسفندي اسمعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201644 احسان اسلامي اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150286 علي اسماعيلي عباسقلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166032 امير اسمعيل غلام عليرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184708 رضا اسمعيلي قبله علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198234 سيدمجتبي اطهر احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184195 سينا اعتمادي بهاالدين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116192 فرهمند افشار بهرام 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239162 رضا اقاجاني محرمعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178652 مصطفي اقاولي عبيداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1143482 عليرضا اقايي فر جواد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218859 بهتاش اميري داريوش 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142986 يدالله اميري ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1057700 ديانا انوري مذكور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1250538 امير اهنچي مرتضي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1045918 ندا بافكرميشامنداني فريبرز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1197331 علي اصغر باقري باقر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162880 مجتبي بخشي پور علي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190502 اميرحسن برزگر علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1151522 مازيار برزگر حبيب اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1258923 ارمين برزين عطااله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1183065 تايماز بقايي فر عبدالحكيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1109317 الهام بني اسد فريدون 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1236011 محسن بهمني قهرمان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1202999 حسام بياتي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1257761 اميرعلي بيگلري مقدم حجت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1185607 متين پارسايي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1248744 نيما پاسلار عبدالرسول 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1259073 فرشيد پاك نهاد مجيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1241015 شاهرخ پروار حمزه 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1186769 امير پروال باتمانقلنج بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1160689 شهريار پگاه ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1247315 فرشيد پورباقري جمال 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1141214 عادل پورقربان يونس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1172661 ارمين تدين محمدتقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1238271 وحيد تهراني فر كاظم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169377 عباس جديدي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189897 جعفر جعفرزاده ميرك صالح 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170545 احمد جعفري اسماعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193607 محمدرضا جمالي پور محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110698 غلامرضا جويني غلام 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173862 پويا حاج محمدحسني ممقاني حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198595 حسام حاجي حسيني نوري قاسم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210636 حسين حاجي زمانعلي مصطفي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190412 مصطفي حبيب پور اميدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113863 ناصر حسن خاني ميرزااقا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208142 احسان حسن زاده تاجي حجت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206307 عبدالرحيم حسنوند عبدالحميد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228662 سيدمحمدرضا حسني حسني 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1194352 امير حسني فر عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231838 شهرام حسين زاده غلامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224525 سعيد حسينايي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1132204 سيدمحمد حسيني اطهر سيدمجتبي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1134222 رضا حقيقي منش خليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1137644 ابراهيم حياتي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1107022 شادمانه حيدربيگي سيروس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175225 هادي حيدرپورمتي كلايي رمضان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148712 علي حيدرزاده يحيي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207906 خسرو خالقي يارمحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236191 محمدرضا خزايي كوهپرسفلي علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239111 سينا خليل زاده يعقوب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1146328 حميد دارابي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1175868 صابر دامغان ابادي يداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232304 سيدوحيد داودي سيدعلي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1149549 جعفر داوري تيمور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206119 مسعود داوري علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167538 روزبه درودي عبدالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240334 ارش درويش خدابخش 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1158236 عباس دست مردي غلامحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1259271 عقيل دليري اصلي علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192551 احمد دهستاني دوستعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1214008 محمدمهدي دهقان بهادر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201696 مسعود دهمرده ابوالقاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194626 سعيد ذوالقدري عبدالرسول 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1250916 رضا رحماني محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207108 هادي رحيمي هدايت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1221942 محمدرضا رخي شهري رخي شهري 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122038 احمد رمضاني حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1154342 حسين رييسي امراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136161 سيداحمد زاده موسي سيدموسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215817 مجيد زارع چاهوكي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254565 حسن زارعي مجيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240883 احمدرضا زارعي كردشولي ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243563 احسان زحمتكش محمدتقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244573 عليرضا زعفراني خسرو 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216204 عرفان سالوند غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1252758 سهيل سبزواري رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177647 مرتضي سرداري رضاعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1253590 سامان سعادت فر حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033340 سميرا سعيدي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220208 حميد سعيديان گوروان اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228203 احسان سلطاني برافتابي محمداسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197026 جابر سليماني زيارتي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199030 زانيار سليمي خاليد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259008 سيدمرتضي سليمي سيدعماد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175295 مهدي سهيلي برات 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1242955 امير سياه منصور حاجي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251601 حسين شاددل بهروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1147766 جواد شجاعي قوام الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152484 فريبرز شعباني فرشيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178876 محسن شفاعي عباسعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179491 حسين شفايي مهر احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1235618 سيدصمد شفيعي سيدرحمن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197770 سامان شنگه پور حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201848 صادق شهسواري پور اميدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236756 حسين شهسواري علويجه بهمن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1096828 مهسا شيخ موقر رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201689 محمدرضا شيشه گران ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226033 مسعود صادق نژاد جعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1158223 محمد صالحي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219773 محمد صحرايي محمدرحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1168326 مجيد صفي خاني مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1121419 بابك صناعي محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1165364 افشار صيدمرادي علي عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1199111 پويان طالبي طاهر محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206609 صادق عابدي قاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254538 ارش عباسي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190255 سعيد عباسي محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1109520 شقايق عباسي فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1237204 ارش عباسي پروشي يونس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210912 رضا عبداله زاده محمدصادق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192684 رسول عبدي كچي كاغي اسداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226688 مهيار عدل محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209832 مسعود عرب زاده محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208776 احسان عزتي بهزاد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246410 مجيد عفتي محسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252377 ميثم علي حسني چافجيري اسمعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167623 علي محمد عليرضالو محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1036350 مينا عليقلي حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1124678 عادل عمادي مسعود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236175 ياشار عمادي هدايت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1134511 مصطفي عمري علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211926 محمد عموزاده حشمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182699 عبدالوهاب غريبي لاسكي شيرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209822 اسماعيل غلامي ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209922 سيدحسين فاتحي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1235674 حسين فاني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1230826 شاهپور فتحي محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197588 سعيد فريد بهمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255621 سالار فريور وحيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150291 افرود فصيحي چوكامي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236910 شهريار فعلي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145622 فرزين فلاحي ابوالحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1256188 كريم قايدي غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1230732 مهران قرباني داود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214715 روح الله قوهستاني امامعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1156079 حسن قهرماني فشالنجي محمدعلي مرحوم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152621 افشين قيلاوي زاده غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244932 عرفان كاظمي بابك 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228304 روح الله كجباف محمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1096333 مرضيه كردفيروزجايي عين اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1174934 ارمان كرميان ولي جان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259104 نيما كلانتري حميدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224283 مهدي كلهر حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218016 مسيح كليشادي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222371 ارين كياني مرحوم حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168649 فرشيد گذشت رحمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1258076 رضا گراوند فريدون 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179686 مهرداد گرديني محمدصادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221410 مرتضي گرگاني فيروزجاه حبيب الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119619 محمدرضا گل محمدي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139489 محمود لايق رفعت محبعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246360 محمدحسين مالكي سرالنگ محمدنظر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182574 علي مبصر عزت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231376 محسن متذكر محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181456 علي محسن پور علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1240235 رضا محسني تنكابني محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165711 شهرام محمدپور تقان گلدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216358 بهزاد محمدي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218079 مسعود محمدي زردخشويي منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1225310 سيدعلي مرتضوي سيداصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116548 سيدحميدرضا مسيبي سيدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206627 مهدي مشايخ اميري احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228972 محسن مظاهري علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248795 پويا معيري هرمز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246985 فريدرضا موحديان عطار محسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181040 احسان موسوي امين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1237460 سيدفرشاد موسوي سيدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1258847 سجاد مومن احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246720 محمدحسين مومنيان علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155156 مهرشاد مهرابي عزيز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225456 سيدمهدي ميرباقري سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155929 جعفر ميناخاني محبتعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1192265 مسعود ميهن پور عليمراد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1216292 محمدرضا ناظري صالح 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167496 نريمان نامداري محمدباقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157407 مهدي نجاتي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117343 كورش نديمي شهركي عزت الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171443 كاميار نريماني فر اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254727 پيمان نظري حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1137047 محمدرضا نوروزي احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1174102 محسن نوروزي بنيس علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226467 سينا نيازي عبدالاحد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1236419 بهزاد نيك بخت محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232767 معراج واحدخوش چهره عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205490 مرتضي واحدي محمدابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1172438 نيما وزيري عزت الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169227 امين وفادار احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184928 علي هادي پور محرمعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1221704 مهدي هاشمي پور پاپي رحمت 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1141602 علي اكبر يحيايي فر علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1113046 مجتبي يعقوبي سرسختي محمود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   3693 امير ابراهيمي رمضان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4251 سارا اسمعيلي دازميري علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2119 امين اميدي اردلي علي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    409 فرزاد حسين زاده ازاد رحيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    165 معين خلقي سليمان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1545 سينا خوارزمي ارسطو 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5624 هيبت اله دارابي عزت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6339 علي رضايي علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4075 سيد مرتضي سليمي سيد عماد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2856 وحيد صادقي بالکانلو داود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    557 رضا صالحي محمدحسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3182 محمد عمراني انوش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2461 محمد قرباني تواني بهروز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3119 مسعود کارگر عباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1966 هادي کوشک خليل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5032 حسين گوهردهي بابا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    276 علي محبعلي هادي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    955 الميرا مولايي سعيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1736 محمد نظري محسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1379 هادي نيرومندجزي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    722 عبداله وکيل اماني بهمن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 334   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1976    ديروز: 4080    اين ماه: 70604    تاکنون : 2983597