/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي مکانيک-تبديل انرژي

مهندسي مکانيک-تبديل انرژي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1127686 نعمت ابراهيمي فتاح 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1250121 پدرام احدي يدالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173576 سيدجواد احمدي سيدرصا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142383 عليرضا احمدي همداني اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055746 پريسا اذري محمدعيسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195569 هادي اذري پرويز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158981 مجيد اريانسب رمضانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244693 عليرضا اسماعيل يزدي مجيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201580 سيديونس اسمعيلي سيدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226852 مجيد افشاري حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1253555 اميرعباس امين پوستچي طوسي محمدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1258038 شايان انصافي عليرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215059 محمد انوري علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115420 انه محمد بابانيازي صباح الخير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1253908 پويا برنون مجيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166845 اسداله بزازي لمراسكي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208062 علي پورقيطاس محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1112500 رضا تفضلي محمداسمعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1260037 مرتضي توان علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169481 رضا توكلي مهر قربان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235609 اسماعيل جام سحر ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170379 محمد جاويدان عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1255054 احسان جمال ليواني محمدتقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195308 گودرز چراغي رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227053 سجاد حاتمي گيگلوجاجان احد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188279 مهدي حاجي راد اسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1165442 ابوذر حاجي زاده علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1223141 نيما حسنوند بهزاد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1231961 اميد حسني كردكلايي حميد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207922 حسين حسيبي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232335 سعيد حسيني محمدحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1247991 سهيل حق گوشرفداركلايي حسنعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232261 محمد حقايق جهرمي عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1160526 سيدعلي روح اله خلف سيدي سيدخليل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092054 زينب خليل زاده كلاگر فريدون 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1202405 محسن خندان بكاولي عباسعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185404 محمد خورشيدوند علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246757 بهنام خياطزاده مسعود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222043 علي خيرجويي بهروز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169299 مختار داداش زاده قسم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247596 منشور داوذ محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1223916 حميدرضا دشتي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251150 سيف دليل صفايي علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224351 عماد دوخايي محمدصادق 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1240817 مهدي دهقان علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218815 جعفر رام بجندي صفر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1224182 ارش رسول پوراقدم رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221663 سعيد رضازاده اميركلايي زين العابدين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198896 رضا روح اله تبارشياده رسول 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168081 قدرت رييس وند جان محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168807 ايمان زاده شبانكاره عبدالكريم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172281 عليرضا زارع نژاداشكذري محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155165 علي ساعي نيك محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1114303 محمود سپهري حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184248 مهدي ستار ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1229905 احمد سليماني اسدالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204458 محمدطاهر سياه مشته يي غلامعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1183283 ميرهومن سيدنژاد سيدهادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1090029 سعيده سيسبان مومن علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209193 بهزاد شاهمرادي عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052469 نگين شكوهي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215085 محسن شمسايي طارمي ايرج 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225257 ارش شهني زاده عمادي باقر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1257283 فرزاد شيرازي عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224360 امير شيرازيان ابوالحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190467 قاسم شيراني علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206559 دانيال صالحين علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1230145 علي صباحي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120053 مجيد صحابيان قدرت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1178822 وحيد صحافي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233103 مهدي صفرزاده محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148806 سيدمظفر صمدي ريكنده سيدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110998 سيدكاظم طباطبايي حبيب اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228892 شهريار طلاكوب شيرازي احمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179763 ايمان طهماسبيان بهرام 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1260446 علي عبادي هوشنگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246545 مهران عبدالرضايي دهقي قاسمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196964 فتح الله عبدالله زاده خيرالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251814 عباس عبداللهي رنجبر علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176305 اصغر عبدالمحمدي كرداباد ابوطالب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211021 وحيد عزيززاده مشفق امين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158493 جواد علي نيا حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1257308 ميلاد عيسي نژاد علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255107 سروش غلامي قناتي تيمور 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1124237 حسين فرساد عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1173762 محمدجواد فروندي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110984 كريم فيض اله بيگي ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195245 سامان فيض جعفري اقااحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1254908 اميررضا كچبي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117386 جعفر كرباسي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195088 علي كربلاي علي لو امام وردي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1257197 محمد كردي منصور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059097 فايزه كرمي نادر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240340 محمد كرمي راد ولي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1128975 مجتبي كشاني حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207311 وحيد گل چشمه بسطام علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1125045 اميرمحمد گل محمدي غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240376 مرتضي گلين رستمي ابوالحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240426 احمد مازندراني جانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1244594 معين ماني قلم پرويز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171156 ايمان مبرزي قاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243394 سجاد محمدي فيض اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1214787 سجاد محمودزاده عبدالكريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147791 مهران مرادي علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198090 محمد مرادي بشلي محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163237 فرهاد مطيع حق غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167440 امين معافي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1256495 سعيد ملكي صادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171194 محمدعلي منشيان كريم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259750 محمود منصوري محمدصادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187326 سيدسجاد موسوي سيدعلي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208423 مصطفي مومني فيلي اسداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207680 محمدرضا مهراذين محمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187071 امين ميرزامحمد اميرهوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218241 هادي ميرزايي ولي اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1162545 سيدمصطفي ميرطبايي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065918 ازاده ميهن دوست محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222249 سيدرضا ناصرعلوي سيدجليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1143221 قاسم نجاريان درونكلايي رحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215577 رضا نصيري ستار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236576 ايمان نوايي كامران علي محم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1253019 ميلاد نوده فراهاني اسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1240034 سينا نيك ارا حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1126554 امين نيك الهام علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1199931 پويا نيك پندار احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1146659 عليرضا نيك كار محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252988 اميرعباس نيكمردطهراني علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1172120 حسين نيكويي محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246421 وحيد واحدي حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1196988 امين ولي زاده پاشا محمدجان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1185557 محمدرضا هاشمي محسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189951 مجيد همايون فال جعفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233729 پوريا همتي احمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1074301 منا همتي ماشااله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1071402 زينب يكتايي قادر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171320 مهدي يوسف نژاد عيدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
    417 پويا برنون مجيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5574 مسيح رحيمي کريم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2511 ايمان زاده شبانکاره عبدالکريم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3281 امير محمد گل محمدي غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4619 عليرضا گودرزي محمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1008 محمد نامداريان براتعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 214   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1980    ديروز: 4080    اين ماه: 70608    تاکنون : 2983601