/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / تغذيه دام

تغذيه دام

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1192129 اميد احمدي صنوبري محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1168851 مسلم اديب نژاد مصطفي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1148261 وحيد اسلامي كمش تپه عبدالعزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1168368 مهدي اسماعيلي هوشنگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1210864 علي افشاربكشلو اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1195148 محمدصالح الماسي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1112836 شهريار اميدي موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167154 ميثم اوزرودي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1240405 وحيد اونق قربانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1236882 ميلاد بابايي مجيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1238206 وحيد بابايي محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1144555 ابراهيم بسطامي بندپي فيض اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1175927 محمدمهدي بهادري محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1229325 محسن بهادري فر سعيدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1225307 حامد بيداري محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1170220 كيارش بيرانوند ولي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1118245 بابك بيژن زاده بهروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1096570 شهره تاروردي سرابي يوسف 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1184954 حسين تحويلداري ديلمي حميد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1127933 محمد تكرلي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113202 فرامين جواندل صومعه سرايي بزرگ 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1157552 شهرام جودي گري رسول 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1214717 مرتضي حدادي ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1168816 رضا حسني فراهاني ايرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1151594 يوسف حشمتيان خدمت علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1031052 مريم دهقان محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1231959 موعود راعي عباس ابادي محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1238673 احسان رحماني مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1140263 حسن رستمي رهورد بابا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1123435 ابوالقاسم رضاپور چنگيز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1179833 علي ريعان محصصي حجت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1150790 بيژن زحمت كش غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1125453 حميدرضا سالاري نوروزعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1179288 ياسر سالاري تلمادره قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157166 اسماعيل سهرابي خليل الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1004054 فريبا صفايي يداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010574 زهرا صفري قرباني خيراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1198256 كاظم ظفرنژاد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1132576 عباس عالي صادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1212955 محسن عبدالملكي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1019843 معصومه فلاح مقدم حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157531 يوسف قرباني يعقوب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1171833 مهدي كوچه لقماني محمدجواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124710 اسماعيل گنجي جامه شوران نوروزعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1165705 روح اله محمدزاده عليجان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1193692 علي مراديان حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1178273 حسن مقدم دورودخاني محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174470 عليرضا منصوريه منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1194736 سيدامين موسوي سيدعلي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1149351 سيدكاظم موسوي سيديعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1013788 مژده موسي نژادخبيصي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1151231 حسن ميرزايي صلحي فريدون 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1244884 بنيامين نجف يداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1074465 متين نداف فهميده محمداسمعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1217270 بيژن نويدگبلو عيسي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1054899 مينا نيك طره مفرد محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1106774 ثريا واحدي محمدامين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1171048 سيدعلي هاشمي سيدهاشم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   4706 شهره تاروردي سرابي يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   5608 غلامحسين خيراله زاده محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   5873 فاطمه دشت بين حجت الله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    462 يعقوب ساعي عزيز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4089 مهدي کوچه لقماني محمد جواد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 134   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1983    ديروز: 4080    اين ماه: 70611    تاکنون : 2983604