/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / تکثير و پرورش آبزيان

تکثير و پرورش آبزيان

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1093020 اذين احمدي ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1043016 سيده مريم احمدي ميرمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1216207 شاريا اخوان عبيري نادر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1040793 محبوبه اسلامي سمندكي اسحق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1162580 ميرروح اله اكبري لله مرزي ميريدالله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1219741 امين اله اوازه گودرز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1177478 ميثم باورصاداله داد هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1060112 زهرا بهرامي غظنفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1151598 عبدالرحمن پارسا مهراب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1177323 مهدي پارسياني اسحق علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1228473 سينا پورميرزايي شمس اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039963 مريم جعفرپور خشايار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174650 احمد جليزي عبدالنبي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1121989 مهران جهانشاهي بابا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1106165 ازاده سادات حسيني سيدمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1154872 عباس حمزه دوست خليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1204478 مهدي حوت محمدجان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1190346 ايمان حياتي محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1201910 سيدعبدالله داودي سيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1217984 علي دغاغله محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1192888 جاسم دليري شه كرم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1154041 رامين رحمن پور رحمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1177404 حامد رضايي محسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1252279 مهدي رضايي سياهكوچه محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1212435 مرتضي رفعتي اشكيكي گداعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1212328 ميثم سبزه عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1032578 سحر سياحان غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1111967 علي اكبر شيراني فتح الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070503 مژگان صادقي قاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1092472 تارا صمدي كيقباد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1243984 ياسين عجمي قلعه فرهاد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1083671 نيلوفر فلاح محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124682 شاهين كردرستمي شهباز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1068770 روزيتا كفيل زاده مظفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1160690 عبدالوهاب كلته بال باي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1042062 مهرناز محمدي مهرداد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1176703 تقي محمدي فوتمي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1071494 الميرا مسرور حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1041512 امنه منصورقناعي بهزاد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1035414 حميده نجارهادوي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1029888 سيده مريم واحدي نودهي سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1254530 سعيد ويسي نژاد احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1174784 عطاالله يگانه كاري محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 98   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1984    ديروز: 4080    اين ماه: 70612    تاکنون : 2983605