/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / زراعت

زراعت

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1186313 رضا اباذريان اسمعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1158173 حسن ابراهيمي ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1185060 بهنود ابيل محبعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1047334 عاطفه احمدي علي داد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1032815 شرمين ارام علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1161154 تاج محمد اريس ابراهيم قلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1061603 مهسا اسدي مسعود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010439 هاجر اسدي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1135130 محمد اسگندري كردلر علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1229674 محمدجواد اسماعيل پور اسماعيل پور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1140703 رمضانعلي اسماعيليان بيشه قربانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1227481 رسول اشوري محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1182292 حمزه افرازه عبدالنبي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1189109 محمد اكبرپور عباسعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167861 احمد الف استوار محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1126661 علي اولين چهارسوقي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157535 مهرداد اهدايي حبيب اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057063 بهجت ايماني عليقلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1101120 مژده بابانزاده حميد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1127870 حسن باقرابادي رمضانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1068505 الهام باقرزاده مسلم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1050046 ليدا برهمندزاده عادل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1114311 احمدرضا بريموندي كرمرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1170333 رضا بشيرزاده اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1166263 پيام بلاغي اينالو عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1035891 مدينه بناري قربانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1149104 حسن بهرامي محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1161857 شاپور بهزادي رضاقلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1132215 صادق بيك نژاددرونكلايي محمدابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1120961 عليرضا بيگي قدرت الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1166680 احسان پاريزي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1114419 كريم پيروزنيا غلامعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1129402 حسين پيشقدم علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1224907 سينا توكلي نيا محمدتقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1171321 محمد جشنيوند عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1166114 مهدي جعفري سياوشاني حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1119343 جلال جلال پورطيبي پورطيبي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1022556 معصومه جلالي منصور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1084794 مريم جلالي مريداني محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1227996 محمد حسن شهرياري محسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1125112 سيدغلامرضا حسيني سيدشريف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1013275 ليلا حق جويان نوراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1162396 محمد حيدريان اميدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1191409 محمدرضا خدادادي بالانقيبي عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1186162 مرتضي خزلي كاظم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042400 زهرا خسروتاج محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1126165 عبدالجلال خوجم لي اقامحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1120421 بهمن دارابي قنبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1052724 هانا داربوي جبار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1038197 عصمت درودي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1034614 سميره دژبان پور محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157539 مصيب دستخوش محمدرحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039702 طيبه دلفاردي ناصر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1078005 پريسا دوست كافي پرويز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1017311 اذين ديلمي معزي عبدالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1034615 ليلا ذبحي كمند جعفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1169577 حامد راميار محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1178804 ياسر رحمتي خورشيدي مسلم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1206511 رضا رشنوادي ولي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1173968 مجتبي رضايي سليمان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1050469 شهناز رضايي شيرمرد محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1061372 فرناز رضايي عدل داريوش 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1173718 الياس رضاييان زاده ابوالاسحق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1126426 كاظم رفسنجاني محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1158077 حسن روشني حققلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1156928 داريوش زكوي محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1169556 مجيد سالاري مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1188344 محمد ستاري فر اميدوار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1209298 نيما سرحدي كيومرث 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1101325 بهناز سعيدي مهريار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1244089 عليرضا سليمانگلي يونس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1180575 شاهرخ سنايي ماشالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1250013 سيداسماعيل سيدالحسيني اميرحمزه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1055763 مينا سيدزاده محمدجواد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124332 كرم سيف پور غلام 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1046621 الهام شاكر اسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1228500 حسين شاكري محمدباقر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1227885 سالار شايان مهر شاهرخ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1123977 محمد شريفي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1016527 نرگس شهبازپورتازه كند رحيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1069037 اذين شهسواري حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1152956 رضا شهولي صفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1171424 حسن شيرافكن اجيرلو محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128176 وحيد شيرعليزاده قدرت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1038135 حميده شيرواني سرخسي ميرجعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1171112 رحمت صالحي احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1015287 نغمه صالحي مشايي اسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1035243 نستوه صفي خاني نسيمي نصراله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057895 سيده لادن طاهايي رودسري سيدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1032781 فاطمه ظاهري جويباري اسماعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1121525 مهدي عباس زاده خداوردي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1112675 احسان عباسپور عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1051054 سعيده عباسپور علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1179679 ابراهيم عباسي راكي فريبرز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1074953 متين عبدلي ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1185152 محمد عبدلي عبدالرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1148655 غلامرضا عبدي عزيزالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1132571 محسن عربشاهي ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1015768 نسرين عزيزي بالابيگلو عزيز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1214588 هادي عزيزي جامه بزرگي فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1176866 كميل عسكري محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1209423 مهدي غفارنيا عربعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1183785 محمدحسين غفوريان حيدر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1154741 مصطفي فتاحي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1236641 پوريا فربودي رحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1237822 حسين فرهادي حبيب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1148697 بهرنگ فريد علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1157464 امين فريساد عبدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1127353 بابك قدس هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1018620 سيده منصوره قدسي ماب سيدعبدالحميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1120796 مجيد قرايي پورعباس اباد خورشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1155820 مهدي قلعه نوي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1215250 ميثم قنبرزاده لپاسر خداد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039357 ويدا كاظمي محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1152306 محمد كردبهمني عمر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1021157 منصوره كمندلو قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1223787 مصطفي كوزه گركالجي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1201526 سيدجعفر گل محمدي ميرقوام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1054663 مهرنوش گلابي مهراب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1092855 مرضيه گودرزي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1134566 عباس گيو نصراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1017632 عذرا لجميري اورك مريد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1125659 علي محمدي خاركشي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1071429 سميه محمودي نعمت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1024178 فاطمه مرزبان محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1077302 هدي مزروعي ميزامحمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1044532 زينب مقبول كردار گداعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1148907 حسين ممشلي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1158855 سيدمهدي موسوي سيدزين العابد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1222628 پويا مهتاباني بديع الملك 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1158346 سعيد مهدوي محمدجعفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1103643 حنانه مهدي پور حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1062960 سيلا ميراب يگانه لطيف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1149417 محمد ميراعظمي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1149358 سيدعلي ميربابايي سيدمطلب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1169512 سيدمجتبي ميرسيدي سيدمصطفي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1114315 فتح اله نادعلي امامقلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1115116 منصور ناظم نژاد رحمت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1150200 محمد نجف زاده هوشنگ 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1157218 اميررضا نعمتيان رحمان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1140500 شهرام نوروزي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002479 عزيزه والي علي اوسط 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1197713 حسين وزيري عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1136097 فرزاد هدايتي ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1185930 محسن ياران پور اسحق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   6037 خندان حاجي پور خدارحم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4268 فرناز رضايي عدل داريوش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 166   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1985    ديروز: 4080    اين ماه: 70613    تاکنون : 2983606