/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم علف هاي هرز

علوم علف هاي هرز

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1148591 كاظم اسدي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1163114 امير پزشكي اروجعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1134540 نبي تركاشوند قيصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1218059 كاظم جمشيدخواه داود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1123063 زاهد زينوند علي خان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1118800 ابوالقاسم ساقي اسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1115548 محمدحسين طبيب محمدكاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1122913 جمشيد عباسي شنبه بازاري هويز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1035405 عادله عصاران سيداسمععيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1196547 صابر عصمت كوهجردي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124656 رضا غياثوند علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1181835 مسعود كريمي مجتبي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1042037 نرگس كشاورزملايي ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1161507 حميد كيوانلوشهرستانكي علي نقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1192211 فريد لطفي ماوي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1200596 سبحان محضري حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124640 احمدرضا محمودي مقدم رمضانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1213976 عمادالدين نجفي منصور 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1153141 حسين وحيدپور مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1018647 بهاره هاشمي رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 82   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1988    ديروز: 4080    اين ماه: 70616    تاکنون : 2983609