/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم و مهندسي صنايع غذايي-صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي-صنايع غذايي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1027913 اعظم ابراهيمي محمدحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1047944 وجيهه ابراهيمي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1074999 مهرنوش ابراهيمي ولداني بهمن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1106646 معصومه اتش فراز پرويز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1103039 سمانه احمدزاده چالشتري شكرالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1045753 شيرين احمدي بهروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1166230 محمود اذريان امير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1081108 الهام ازادفر حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1066504 صبا ازادي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1044376 محدثه اسلامي كنفي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1081084 سهيلا اسمعيل پورجوادي ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1065932 مهسا اسمعيل رمجي رحيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1106318 فرناز اسمعيل زاده محمدمحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1096929 مارال اسمعيلي مسعود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1104424 نيلوفر اسمعيلي خاني احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1079239 ازاده اصفهاني سيدطاهر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1008880 مهتا اعرابي مصطفي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1191059 كسري افشاري منصور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1214984 ذاكر اقاكشي پور نريمان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1190737 سجاد اقاياري ذوالفعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1094464 هدا انصاري سيف اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1024031 شهلا ايزدي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1049413 زهرا بازديدوحدتي فضل اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1247226 عليرضا باستاني غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1083769 عاطفه باقري لمراسكي قربان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1040349 سيده مهتاب بحرينيان سيديدالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1060866 فريبا بخشي عيش اباد يداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1216094 محمدرضا برادران صفا مجيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1242277 عنايت الله برهاني پيرمحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1074433 مهديه بهاروند محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1029748 زهره بهرامي حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1064615 فاطمه بهروزي فر بهروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1203036 ايمان بهمني احسان اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1259403 مهدي بيدقي منوچهر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1139994 حجت بيگ زاده قاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1049824 مهسا پارسازاده محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1080597 پانته ا پنجي غلامحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1059693 حميده پورابوالقاسم غلامرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1255497 ميلاد پورحسين بلگوري وهاب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1091142 محدثه پورحسيني اصل سنگي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1196561 مهدي پورهاشمي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1101421 رويا پيكري علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1105887 مايده تقي زاده بنگر حسين جان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1038597 فاطمه ثميني محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1231859 سيدسجاد جباري سيدخليل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1173966 مرتضي جمشيدعيني حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1096972 مهديس جمشيدي طهرانيان محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1215879 مهدي جوانبخت حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1084182 محبوبه جوكارجلياني ولي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1064219 مريم جهانگيري حسين ابادي جمشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070380 ضحي چهاردهي سيرتي محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1066399 مريم چهراقي ميريوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1231881 محراب حبيبي نصرت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1162175 حسين حسن زاده فضل اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113800 ايرج حسني عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1112636 علي اصغر حسني يزدي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1057273 راضيه حسين پور روح الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1106563 بحيرا حسين زاده فرامرز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1006610 فاطمه حسينمردي مرتضي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1246508 سيدمحمد حسيني سيدمسلم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1079704 شقايق حسيني ولي الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174596 سيدميثم حسيني پور سيدمحمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1067222 صبا حضرتيان محمدمهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1087374 سروناز حق پرست عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1079492 مريم خاكي تلي جعفر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1175725 ابراهيم خاكي زاده يداله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1045899 مينا خان بگي دوگاهه نجف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1080804 ياسمن خدمتي مقدم محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1007924 افسانه خسرونيا خسرو 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1218111 حميد خليل زاده رسول 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1136330 حسين خياطوش محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1068519 شيما دالوند رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1181531 داود داودي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1087188 سيده درسا داوري ميرداور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1066203 الهه درويشيان محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1023389 مريم دستاران جابر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1033951 سالومه دلشاد محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1086444 سميرا دلير ولي الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1118012 محمد دولت ابادي ذبيح 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1083548 مونا راستان مستعلي بگلو اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1107768 مينا رباني كاظم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1044615 زكيه رحمتي پور علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1061826 سمين رشيدي بهمن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1206837 محمدجواد رشيدي داريوش 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1203749 داود رضايي باقر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1134007 سعيدرضا رضايي اهري رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1000258 سمين رفيع اذري رفيع 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1106608 سحر رمضاني محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070181 الهام زاده اشكذري علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1092113 مريم زارعي ولوجايي محمدولي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1038206 زينب زماني الله داد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1058794 سميه زماني پزوه محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1050171 ناهيد زندي نادر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1158423 جواد زنگانه عباسعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1173153 محمد سبحاني حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1055800 مريم سلطاني هاشم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1099774 ويدا سلطاني فرد فرهاد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1030811 مرضيه سليماني خداداد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070475 فرنازسادات سيادتي فيني سيدشكراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1083602 اتوسا سياه بالاي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1157879 سيدحسين سيدي ميراحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1010145 كيهانه سيروس داريوش 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1077191 زهرا شاد محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1052235 شكوفه شارخي رضايي ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1224115 امير شاهويسي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1098774 سيما شريفي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1244181 عرفان شعباني خانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1004438 طيبه شكوهي حبيب الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070719 پريسا شمسايي هوشمند 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1027708 سعيده شهبازي زاده چنگيز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1061108 منا شهرزادمقدم عزيزعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1028951 راشين شهسوار حبيب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1108612 فريبا شيباني عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1062911 مليكا شيخ عليالواساني مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1026889 راحله صافي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1200021 شهرام صبوري راد فرزاد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1238290 رضا صداقتي غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1103298 صاحبه صداقتي محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1084222 الهام صفايي غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1054625 سپيده صفربيات محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1062192 نفيسه صميمي فرد عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1049154 الهام صيدكرمي هاني 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1040879 مهرناز طالب فرد محمدجعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1097192 ليلا طباطبايي مرادي ميريحيي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1092155 نازيلا طبري محمدتقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1054716 اناهيتا طريقي نعمت الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1068365 سحر ظريفي عزيزاله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1053635 سارا عباس زاده قهرمان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042501 مهشيد عباس زاده عراقي نژاد منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1037621 زهرا عرب خسرو 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1085134 شهره عزيزي جعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1029126 مليحه عزيزي موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1065091 ندا عسكري نادر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1193582 هوشيار علي رمايي ستاراقا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1059363 ليلا علي زاده سردار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1150146 اسماعيل علي محمدي فرد اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1089141 فريماه عليدوست سحرخيزلاهيجي مجيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1248833 بهادر عليزاده تثبيتي حقيقي محمدتقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1088380 هاژين غريب نژاد فرهاد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1067807 ساناز غلام پورسيوكي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027233 ريحانه غيرتيان عباسعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1066409 فاطمه فاطمي مسعود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1080049 فاطمه فرزانه تبار غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1151742 علي فرقاني حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1076881 يگانه فروتن مهر حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1031300 كيانا قادري نيكجه داود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1194261 هادي قايمي محمدحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1117163 سيدابراهيم قدس مفيدي سيدمرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1186568 سيدمفيد قدس مفيدي قدس مفيدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1036160 ندا قربان زاده محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1033789 فاطمه قره داغي قره تپه بيرامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1063264 پانته ا قلمبر مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1103822 غزاله قمري محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1099904 شبنم قنبري نيا محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1038395 حكيمه كاظمي محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1055559 مانا كبيري اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1080152 سپيده كبيري قمي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1239978 محمدمهدي كرمانيان محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1059871 زهرا كسايي كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1225662 ارش كشاورزي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1139207 محسن كشميري غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1190604 مجيد كمالي دادخدا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1239070 مسعود كواشيمه حميد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1100182 سونيا كيا عزت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1221852 مسعود گوهري جلال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1092299 فروغ گيلاني امرالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1022643 شكوفا لايقي عطااله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1070095 تهمينه لطفي حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1049551 زهرا لطيفي اسداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1068587 ايلناز محرابي اردشير 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1041436 اكرم محمدي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1197455 بهمن محمدي ايرج 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1006103 مهناز مرادي فرد محمدحسين خان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128640 كريم مرادي كشك سرا علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1016329 ريحانه مرتضوي ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1055628 كژال مصباح باباميري بهروز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1106793 بهاره معروف پور عبدالله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1049370 پريسا معلمي ارسلان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1070805 مهشيد مقدم احمدي حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1075493 عاطفه مقضي محسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1116021 حسن مكرمي رستمي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1078080 امنه ملكي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1015486 سيده پرنيا موسوي سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1250140 هيوا مولودي رشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1092162 كيميا مومني محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1058457 زهرا مهدي زاده احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1104712 ايدا مهديان عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1045736 سميه السادات مهرزاد سيديحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1082613 مهسا ميانجي اسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042147 سوده ميرمحمدمدي مسعود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1035070 مريم مينايي هبت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1099891 محدثه ميوه چي محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1053645 زهرا نارك پور اسكندر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1222318 محمد نبي محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1033234 زهره نجاراحمدي محمدرسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1074399 سحر نجفي ابوالفضل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1150634 علي نجفي اسحق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1053862 الهه نصوحيان محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1159581 حسين نفرزاده احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057899 مهسا نكته سنج اول فيروز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1070622 سارا نماينده محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1073037 نيلوفر نوشاد غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1063235 شيما واحدي محمدباقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1013548 رقيه وحيدي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1041240 بي بي زهرا ولي الهي سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1093161 نسا هادي زاده پيربستي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1022438 سيده مايده هاشمي پور سيداسمعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1061507 نغمه هلالي محمدمهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1066040 مهسا همتي همت 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1042338 مريم ياقوتي مقدم احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1201169 حسين ياوري وندسعداباد جهانگير 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1075318 ايلا يزدي حافظ 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1190157 جمشيد يوسفي عيسي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   3175 فاطمه اسماعيل زاده کناري محمد اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2355 صفورا جلالي شاهکوه عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
     23 مرتضي جمشيد عيني حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1781 ضحي چهاردهي سيرتي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3021 افسانه خسرونيا خسرو 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   6117 سميرا دلير ولي اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4455 فرناز ذوالفقار محمد نادر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1080 مهديه طهماسبي جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4035 زهرا عرب خسرو 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3312 مهدي فروتني مصطفي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4469 سعيد فلاحي بجار کناري عينعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3114 علي کزازي منصور حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   3994 زهرا لطيفي اسدالله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4301 نازنين مرادي نژاد مريان منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   6274 سميه السادات مهرزاد سيديحيي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   6691 ايلا يزدي حافظ 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 175   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1994    ديروز: 4080    اين ماه: 70622    تاکنون : 2983615