/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / محيط زيست-آلودگي هاي محيط زيست

محيط زيست-آلودگي هاي محيط زيست


 
شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1119608 افشين ابوطالبي يوسف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1061458 مريم احمدي مسعود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115342 علي ارغند جعفرقلي شهيرا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149960 امير ارغواني امين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1026633 زهره اسدي منصور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1056572 ماندانا اسكندري طاسكوه قسمت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1097758 شهرزاد اسكويي محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1002756 زهرا اشتياني مقدم علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248713 سيدمسعود افضلي سيدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053072 زهرا الماسي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021898 سودابه ايماني محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065306 سمانه بخشي جيفرودي مرتضي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063909 فرزانه براتي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1252993 مهدي برزگران حسيني صمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176108 علي بنازاده باغي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206075 سيدعبدالله بني هاشمي سيدعبدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214889 علي رضا بهشتي دافچاهي رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188204 بابك بيگلري قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074734 رويا پرويزي عابدين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038408 الهام پورياسري فخر علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175146 محمد پولادوند عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149832 محمدباقر جامعي رسول 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122884 رضا جزيني زاده عيسي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1050894 قديره جهانشاهي پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1258270 محمدرضا جهاني اسحاق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1032167 صغري حاتمي حضرتقلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1131642 مرتضي حاتمي اسماعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188141 مسلم حاج عبداللهي محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1068693 زهرا حاجت پور منوچهر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092516 سيده مليحه حسيني سيدحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1246846 محمدسعيد خادم الحسيني احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1068216 شهناز خدايي نيارق قربانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198315 عادل خزايي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1154648 پيمان خليلي فرج الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1108908 الهه خيامي هادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1028350 فوزيه السادات دانشخواه سيدمجتبي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1028960 زينب درجاني بهزاد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1084513 ليلا دستان سعيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1063265 سمانه دمشقيان سعيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1222260 نويد دولتي ريك علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170908 علي رادمهر صفي اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1070214 ناهيدسادات رحمت پورنوري سيدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1161500 ايمان رحيمي نيا عيسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1072334 اوشين رضايي رجا حشمت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064484 سمانه رضايي كلج فرخ 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1043824 سميه رضايي كلج فرخ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052583 حديث رضايي ميرقايد بك محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219266 پوريا رفيعي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1068939 نيلوفر روشن زاده صدرالدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1235501 محمود زارع شاهي رضاعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042119 الهام زارعي عزيزاله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069374 نسيم زرنگ حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078027 شيوا زمان پيرا ناصر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130516 رضا زماني بهرام 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1018343 ارزو زنگنه محمداسماعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1243751 امير زيدي نوذر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1015329 معصومه ساساني حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160183 ياسر سالار سليم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021881 مريم سعودي فاضل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1091890 يسري سعيدي مزبان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122159 عيسي سلامي ناصريان فاخر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1106147 سيده فرزانه سيدعصري سيدمختار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167124 حسين سيدي پور محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1013631 ليلا شالي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1243074 خشايار شريفي عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1143921 محمدرضا شقاقي پور صادق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185401 بامشاد شناور حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043136 فرشته شنگلي سوستاني علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1005092 سيده زينب شهري پور سيدابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1006642 پروين شهماري ابوالفضل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187342 محب شهيكي تاش ضرغام 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1029680 مهتاب شيخ ميري حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1096378 مليحه شيرين زاده محبت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1087789 سميرا صادقيان متولي عزيزاله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1025332 بنفشه طاعتي فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1046319 حميده سادات طاهريان سيدصادق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054191 سيده طيبه طباطبايي سيدعباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1011217 فاطمه ظفرقاسم پور غلامحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1154515 حيدر عباس زاده چالشتري عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1075934 فرشته علي اكبري يحيي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1037058 اسيه علي اكبري مشكله احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092477 مينا علي پور مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1030702 اعظم علي زاده محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1071167 مهسا عليزاده رحمت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170727 عادل عمراني غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226363 امير غلامي كاسمان حسنعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212653 حميد فرشادفر قدرت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227439 سيدمجتبي فروزان نيا سيدمرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1251562 سعيد فرهادي محلي فرشاد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065792 اويشن فريضه غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1149427 رضا فيروزي زرگر حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1132634 پيمان قاسمي عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163815 مهدي قلي زاده دوران محله قلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121958 مهرداد كاشف مباركه علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073119 هانيه كاوه مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070526 فاطمه كرمي قهي نصراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069128 فروزان كريمي بابااحمدي مسعود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113300 علي اشرف كريميان ذلاني علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038819 فاطمه گل ريزخاتمي محمدهادي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059319 مريم گودرزي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067701 مهسا مبشري جهانگير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164065 محمد متين فر عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204741 محمدمهدي محمدعليزاده جمشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1111394 غلام محمودي اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1234667 وحيد مختاري جواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1012020 فاطمه مختاريان علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237192 سيداميرحسين مداح ميرصادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1064989 ساجده مدني ضيا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043578 هانيه مرادپناه رحمت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1229936 طيب مرادي سياه افشادي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1225808 اميررضا مصباح محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1057322 راحله مظاهري حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1020516 سيما مقدم شيخ جان جعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206240 سعيد ملك محمدي محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062481 الهام موحد حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136025 سيدعلي موسوي كرباسدهي سيدهادي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193117 مسلم مومني اصل علي يار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1041401 الهام مهديان اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064140 پريا ميلاني زاده صمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1150903 جواد نباتي رهني محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020038 راضيه نصرتي سكل يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1075268 شهرزاد نظامي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065265 ناهيدسادات نوربخش سيدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117797 محمد نورمحمدي مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127149 شهرام نيك پي بالاده عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184647 محمد نيكبخت مرني گل ميرزا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1022582 مرضيه هاشمي دموچالي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252753 پدرام هدايت ناصر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112299 بهروز هويدافر عباس قلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1075865 سپيده يزدان نژاد سعيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079357 زينب يعقوبي مجيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   6775 ازاده تشت زر اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3770 فاطمه زرگر فرهاد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5637 مريم قديري اصغر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5462 مهسا مبشري جهانگير 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4374 ساجده مدني ضيا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5572 راحله مظاهري حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 155   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1998    ديروز: 4080    اين ماه: 70626    تاکنون : 2983619