/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / محيط زيست-تنوع زيستي

محيط زيست-تنوع زيستي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1190345 عباس ابراهيمي زرندي ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119608 افشين ابوطالبي يوسف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115342 علي ارغند جعفرقلي شهيرا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1026633 زهره اسدي منصور 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1056572 ماندانا اسكندري طاسكوه قسمت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083137 صفيه بحري عادل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065306 سمانه بخشي جيفرودي مرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063909 فرزانه براتي احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1252993 مهدي برزگران حسيني صمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176108 علي بنازاده باغي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206075 سيدعبدالله بني هاشمي سيدعبدالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214889 علي رضا بهشتي دافچاهي رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188204 بابك بيگلري قربانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074734 رويا پرويزي عابدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055123 عطيه پناهي داشبلاغ اسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038408 الهام پورياسري فخر علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149832 محمدباقر جامعي رسول 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122884 رضا جزيني زاده عيسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1062028 مهسا جعفرپور ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1050894 قديره جهانشاهي پرويز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1258270 محمدرضا جهاني اسحاق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032167 صغري حاتمي حضرتقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1068693 زهرا حاجت پور منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021305 يگانه حضرتي تيمور 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157013 طالب خالويي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1015136 محبوبه خجسته طاهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198315 عادل خزايي عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1086490 زهرا خوش زمين رجبعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1084513 ليلا دستان سعيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1222260 نويد دولتي ريك علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1070214 ناهيدسادات رحمت پورنوري سيدمهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1161500 ايمان رحيمي نيا عيسي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1072334 اوشين رضايي رجا حشمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042119 الهام زارعي عزيزاله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1069374 نسيم زرنگ حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1078027 شيوا زمان پيرا ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1018343 ارزو زنگنه محمداسماعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1021881 مريم سعودي فاضل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1159384 محمدرضا سلامي ريك فرخ 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1148715 محمدعلي سلمان پور اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167124 حسين سيدي پور محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1029876 عزيزه شجراوي عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053986 شكوفه شفيعي بهروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1143921 محمدرضا شقاقي پور صادق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127225 مرتضي شكوري پورقاسم ابادي رحمت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1185401 بامشاد شناور حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1043136 فرشته شنگلي سوستاني علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187342 محب شهيكي تاش ضرغام 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1096378 مليحه شيرين زاده محبت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1168287 امير صادقي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1008395 مژگان صادقي نژاد سليمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1087789 سميرا صادقيان متولي عزيزاله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1098979 فاطمه صوفي شادباد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1025332 بنفشه طاعتي فريدون 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046319 حميده سادات طاهريان سيدصادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1054191 سيده طيبه طباطبايي سيدعباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1011217 فاطمه ظفرقاسم پور غلامحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037058 اسيه علي اكبري مشكله احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092477 مينا علي پور مرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1071167 مهسا عليزاده رحمت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170727 عادل عمراني غلامحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1154557 هادي فرخي محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178190 رضا فرخي زاده درويشمراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1212653 حميد فرشادفر قدرت الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227439 سيدمجتبي فروزان نيا سيدمرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065792 اويشن فريضه غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1149427 رضا فيروزي زرگر حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1129124 سليمان قربان زاده حاجي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074750 معصومه قرباني قربان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179299 بابك قطبوعي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121958 مهرداد كاشف مباركه علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073119 هانيه كاوه مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070526 فاطمه كرمي قهي نصراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069128 فروزان كريمي بابااحمدي مسعود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1081463 نگين كوچكيان پور جليل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1067701 مهسا مبشري جهانگير 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1164065 محمد متين فر عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092159 سپيده محمدپورعلمداردهي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204741 محمدمهدي محمدعليزاده جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1094925 سيده مريم محمدي سيدمرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1237192 سيداميرحسين مداح ميرصادق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064989 ساجده مدني ضيا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1118589 محمد مشهدي زاده حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225808 اميررضا مصباح محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1099547 نازنين مطوف عبدالحميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020516 سيما مقدم شيخ جان جعفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062481 الهام موحد حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136025 سيدعلي موسوي كرباسدهي سيدهادي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193117 مسلم مومني اصل علي يار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1041401 الهام مهديان اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064140 پريا ميلاني زاده صمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1150903 جواد نباتي رهني محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127149 شهرام نيك پي بالاده عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1022582 مرضيه هاشمي دموچالي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112299 بهروز هويدافر عباس قلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1075865 سپيده يزدان نژاد سعيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   6954 محمد حيدري عباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4374 ساجده مدني ضيا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6656 وحيد ولي پور خليل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 110   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1999    ديروز: 4080    اين ماه: 70627    تاکنون : 2983620